Subsidiecontracten gestart voor 1 januari 2016

Er zijn lopende agrarische natuurbeheersubsidies binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), die zijn ingegaan vóór 1 januari 2016, en na 2016 doorlopen (6-jarige contracten). Beheerders die niet overstappen of overgestapt zijn naar de gebiedsaanvraag van het agrarisch collectief dienen het huidige subsidiecontract uit onder dezelfde voorwaarden.

Opgeven collectief agrarisch natuurbeheer

De gebiedscoördinator geeft het collectief agrarisch beheer op via de SNL-applicatie (Toolkit). Deze applicatie is jaarlijks van 1 september tot en met 31 december geopend voor het opgeven van het collectief agrarisch natuurbeheer voor het volgende beheerjaar.

Jaarlijks uitbetaling aanvragen voor agrarisch natuurbeheer

Krijgt u subsidie voor agrarisch natuurbeheer? Dan moet u tijdens de subsidieperiode elk jaar een betaalverzoek doen voor uitbetaling van uw subsidie. U doet het betaalverzoek in de Gecombineerde opgave van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) via www.mijn.rvo.nl Deze link opent in een nieuw tabblad. Voor natuurbeheer hoeft u geen betaalverzoek te doen.

Agrarisch natuurbeheer collectief vanaf 2014

Met ingang van 2014 is subsidie voor agrarisch natuurbeheer alleen mogelijk via deelname aan een collectief beheerplan. Dit is een gezamenlijk plan voor al het agrarisch natuurbeheer in een bepaald gebied. Een gebiedscoördinator stelt dit plan op en maakt jaarlijks afspraken met de deelnemende beheerders. Bij weidevogel- en akkervogelbeheer kunt u ook een toeslag krijgen voor het uitrijden van ruige stalmest.

De provincies stellen gebiedscoördinatoren aan. Deze zorgen ervoor dat de provinciale doelstellingen voor agrarisch natuurbeheer worden gehaald. De gebiedscoördinator heeft regelmatig overleg met de provincie over de voortgang van het beheer. Hij heeft ook een adviesrol voor de provincie en de beheerders.

De gebiedscoördinator vraagt de agrarische ondernemers in zijn beheergebied vóór de aanvraagperiode van het SNL of zij willen meedoen aan collectief agrarisch natuurbeheer en voor welke beheerpakketten en oppervlakte zij dat willen. De gebiedscoördinator stemt dit af op de natuurdoelstellingen van het gebied en maakt jaarlijks een collectief beheerplan. De provincie beoordeelt of het collectieve beheerplan aansluit bij de doelstellingen uit het natuurbeheerplan en of het past binnen de financiële afspraken. De provincie beslist daarna over het plan.

Gebiedscoördinator stuurt min-max aanvragen naar RVO.nl

De deelnemende beheerders bespreken met de gebiedscoördinator met welke oppervlakte zij minimaal en maximaal deelnemen aan het collectief plan. Dit wordt vastgelegd in de SNL-applicatie Deze link opent in een nieuw tabblad en als bewijs van deelname stuurt de gebiedscoördinator een formulier op: de min-max steunaanvraag, dat de beheerder heeft ondertekend.

Subsidie aanvragen

Vanaf 2016 is het individueel aanvragen van subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer niet meer mogelijk. De subsidieaanvraag loopt nu via een collectief voor agrarisch natuurbeheer. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, dan kunt u zich aansluiten bij een collectief.

Neem voor meer informatie contact op met een agrarisch collectief in uw omgeving.

Overzicht agrarische collectieven in Nederland Deze link opent in een nieuw tabblad