Modelregeling grondverwerving voor aankoop ‘nieuwe natuur’

Bijgewerkt op: 24 juni 2024

De Europese Commissie heeft de bestaande modelregeling grondverwerving, die in 2022 is aangemeld, goedgekeurd tot en met 2027. Dit betekent dat provincies ‘staatssteunproof’ een eigen regeling kunnen maken voor grondverwerving aan de hand van dit model. Subsidie verstrekken voor grondverwerving is een van de mogelijkheden die provincies hebben in het kader van het realiseren van hun natuurnetwerkopgave. Hoewel deze modelregeling strikt gezien geen onderdeel uitmaakt van de SNL, kan het wel bijdragen aan een groter natuurareaal waarvoor later SNL subsidie kan worden verleend.

Doel van de modelregeling

De modelregeling grondverwerving is in opdracht van de provincies door BIJ12 aangemeld bij de Europese Commissie. De doelstellingen dragen ook bij aan de EU-biodiversiteitsstrategie. Provincies hebben dankzij deze regeling de mogelijkheid om subsidie te verstrekken aan zowel particulieren als organisaties die bereid zijn om grond na verwerving (in eigendom of met recht van erfpacht) om te vormen naar natuur.

Samenhangend netwerk van natuurgebieden

De binnen de regeling aangekochte grond moet na verwerving ingericht en beheerd worden volgens het aangemerkte beheertype in het Natuurbeheerplan. Zo bouwen de provincies verder aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het NNN bestaat voor een deel uit gerealiseerde (“bestaande”) natuur en voor een deel uit nog te realiseren (“nieuwe”) natuur. De subsidieregeling die voortvloeit uit de modelregeling is erop gericht om percelen “nieuwe natuur” te laten aankopen. Daarmee levert het een bijdrage aan de doelstellingen voor de inrichting en verwerving van het NNN, zoals ook jaarlijks beschreven in de Voortgangsrapportage Natuur (VRN).

Zowel voor de waardevermindering van de grond, voor de pachtafkoop als voor de bijkomende kosten voorziet de regeling in een subsidie tot 100% van de werkelijke kosten. De precieze voorwaarden zijn terug te lezen in de modelverordening. De invulling van de subsidie wordt per provincie vastgesteld. Het totale budget van de aangemelde regeling is 276 miljoen euro voor de periode van 2022 tot en met 2027.

Wijzigingen ten aanzien van modelregeling 2011

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de modelregeling die in 2011 is goedgekeurd. De belangrijkste verandering betreft de overgang van de Ecologische Hoofdstructuur naar het huidige Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de geschiktheid van de te verwerven gronden. De subsidie kan nu alleen nog worden toegekend voor aangekochte grond die moet worden omgevormd tot natuur. Ook ten aanzien van de methode voor het vaststellen van waardevermindering van de grond en de gebouwen die met de grond zijn verworven, zijn wijzigingen er opgenomen.