Subsidieverordening en Subsidieregeling

De regelingen die door provincies worden vastgesteld vormen de juridische grondslag voor subsidieverstrekking en zijn niet hier maar via de provinciale websites te bekijken. Hieronder worden de SVNL en de SKNL toegelicht:

De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL)

Op grond van de SVNL is subsidie mogelijk voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer.

Natuurbeheer

Natuurbeheerders met Nederlandse natuurgrond, die is begrensd voor subsidie in een provinciaal Natuurbeheerplan, kunnen subsidie ontvangen voor natuur- en landschapsbeheer.  De subsidie voor natuur- en landschapsbeheer kan elk jaar tussen half november en eind december worden aangevraagd. De begindatum van de subsidie is altijd 1 januari en de subsidie heeft een looptijd van zes jaar. Dit wordt ook wel de subsidieperiode genoemd. Lees hier meer over de subsidie natuurbeheer.

Agrarisch natuurbeheer

Agrarische natuurbeheerders die Nederlandse landbouwgrond beheren, die is begrensd in een provinciaal Natuurbeheerplan, kunnen subsidie ontvangen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  Agrarische collectieven kunnen in de aanvraagperiode voor het ANLb tussen 1 juni en begin augustus (afhankelijk van de provincie) een subsidieaanvraag voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer indienen bij de provincie. Deze subsidieaanvraag wordt de gebiedsaanvraag genoemd. Lees hier meer over de subsidie agrarisch natuurbeheer.

Landschapsbeheer

Subsidie voor landschapsbeheer is een jaarlijkse vaste vergoeding voor het onderhoud van bestaande landschapselementen. Er zijn verschillende landschapselementen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zoals: bosjes, hagen, poelen en knotbomen. De subsidie is mogelijk binnen natuurterreinen en op landbouwgrond. Voorwaarde is dat deze percelen begrensd zijn voor subsidie in het natuurbeheerplan van de provincie. Lees hier meer over de subsidie landschapsbeheer.

De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

De subsidie kwaliteitsimpuls wordt verleend op grond van de SKNL. De subsidie is voor grondgebruikers die grond geschikt willen maken voor (agrarisch) natuurbeheer en voor natuurbeheerders die de kwaliteit van de natuur verder willen ontwikkelen en verhogen. Lees hier meer over de subsidie kwaliteitsimpuls: investeringen en functieverandering.

Provincie bepaalt subsidiemogelijkheden en subsidiebudget

De provincies geven de subsidiemogelijkheden jaarlijks begin oktober aan op de subsidiekaart van het Natuurbeheerplan. In het openstellingsbesluit staat of de subsidie wordt opengesteld en hoeveel subsidie beschikbaar is. Voor meer informatie over de mogelijkheden in uw gebied kunt u contact opnemen met uw provincie of het provinciale informatiepunt.

Belastingvrijstelling

Voor diverse subsidies gericht op natuurbeheer en –ontwikkeling geldt een vrijstelling voor inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit betreft de volgende subsidies:

  • natuurbeheer en landschapsbeheer op natuurterreinen (SVNL, SVNL16);
  • landschapsbeheer op landbouwgrond (SVNL);
  • inrichting en functieverandering (SKNL).

De vrijstelling voor deze subsidies is opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 6 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Belastingplichtigen kunnen een beroep doen op deze wet- en regelgeving bij hun aangifte. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de inspecteur van de Belastingdienst.

Subsidies in het kader van de Catalogus Groenblauwe Diensten vallen niet onder deze vrijstelling.

Download modelverordeningen SKNL en SVNL

Model Subsidieverordening Natuur-en Landschapsbeheer (SVNL) beheerjaar 2024 – versie juli 2023

Laatst bijgewerkt op: 20-03-2024
Download bestand Model Subsidieverordening Natuur-en Landschapsbeheer (SVNL) beheerjaar 2024 – versie juli 2023

Model Subsidieverordening Natuur-en Landschapsbeheer (SVNL) beheerjaar 2023 – versie oktober 2022

Download bestand Model Subsidieverordening Natuur-en Landschapsbeheer (SVNL) beheerjaar 2023 – versie oktober 2022

Model Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SVNL) – versie juli 2023

Download bestand Model Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SVNL) – versie juli 2023

Model Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) – versie 18 mei 2021

Download bestand Model Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) – versie 18 mei 2021

Model Subsidieverordening Natuur-en Landschapsbeheer (SVNL) beheerjaar 2022 – versie 8 juli 2021

Download bestand Model Subsidieverordening Natuur-en Landschapsbeheer (SVNL) beheerjaar 2022 – versie 8 juli 2021