Toelichting gegevens en afkortingen

Op deze pagina vindt u een toelichting op de aan te leveren gegevens en de afkortingen voor het omzetten van uw PAS-melding.

Bewijsstukken

Het volledige proces van omzetten staat beschreven op deze pagina.

Let op: Niet alle bewijsstukken die hieronder genoemd worden zijn noodzakelijk. Het kan voldoende zijn om één bewijsstuk aan te leveren als daaruit af te leiden is dat de situatie is gerealiseerd zoals in de PAS-melding. Het gaat er daarbij om dat aangetoond wordt dat installaties en gebouwen die zijn meegenomen in de PAS-melding, zichtbaar zijn gerealiseerd.

Daarnaast zijn ook andere bewijsstukken mogelijk dan hieronder genoemd. Onderstaande lijst is bedoeld als hulpmiddel om te bepalen wat er als bewijsstuk kan worden aangeleverd.

Onderstaande gegevens zijn te gebruiken voor alle sectoren

 • (Lucht)foto
 • Financiële boekhouding
 • Opdracht, factuur en/of betaling aannemer
 • Omgevingsvergunning onderdeel bouwen
 • Gereedmelding bouw aan gemeente
 • Controlerapporten
 • Bezoekverslagen

Onderstaande gegevens zijn doorgaans van toepassing op veehouderijen

Documenten die voortvloeien uit bedrijfsmanagementsystemen op basis waarvan meldingen gedaan worden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ter voldoening aan Identificatie en Registratie (I&R)-verplichting, worden landelijk geaccepteerd en gelijkgesteld aan de gecombineerde opgave. De volgende documenten vloeien voort uit managementsystemen die gekoppeld zijn aan de Rijksoverheid ter voldoening aan de registratieverplichting.

Documenten

Veehouderijen algemeen

 • Diertelgegevens met aan- en afvoergegevens (volgens artikel 3.120 van het Activiteitenbesluit);
 • Rapportages van de meststoffenwet;
 • Aan- en verkoopnota’s van dieren;
 • Andere diermanagement systemen die na bevestiging van RVO gekoppeld zijn.

Melkveestallen

 • RUMA (Rundveemanagement) diermanagement; (ook voor schapen- en geiten)

Rundveestallen

 • CRV rundveestaat (of mineraal/Veesaldokaart); CRV staat voor Coöperatie Rundveeverbetering

Varkensstallen

 • POV – Producenten Organisatie Varkenshouderij;
 • Varkenspost;
 • PigManager.

Geitenstallen

 • EGAM diermanagement(geiten)

Pluimveestallen

 • Koppel Informatie Systeem (K.I.P.)/ Bedrijfsregister AVINED Stallijsten

Voorbeelden gerealiseerde capaciteit

Hieronder volgen voorbeelden voor de toets aan de realisatie-eis die is opgenomen in de Regeling natuurbescherming (artikel 2.8b, lid 1, onder c Rnb):

Het project is in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019:

 • volledig gerealiseerd, waaronder wordt verstaan dat installaties, gebouwen en infrastructuur waren opgericht;
 • nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer heeft in die periode al wel een begin gemaakt met de realisatie, zoals aanleg of oprichting van installaties, gebouwen en infrastructuur; of
 • nog niet begonnen, maar in die periode zijn al wel onomkeerbare en significante investeringsverplichtingen voor het project aangegaan.
Voorbeeld 1 – PAS-melding deels gerealiseerd

Wat is gemeld tijdens het PAS?

Een melkveehouder heeft een PAS-melding ingediend voor de volgende situatie:

Drie stalsystemen voor rundvee (hoofdcategorie A):

 • 1 stal met 100 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A3.100) en 20 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A1.100);
 • 1 stal met 100 stuks melk- en kalfkoeien (A1.10)
 • 1 stal met 100 stuks melk- en kalfkoeien (A1.9).

Wat is gerealiseerd?

De volgende gebouwen zijn inmiddels gerealiseerd:

 • 1 stal met 100 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A3.100) en 20 stuks melk- en kalfkoeien (A1.100);
 • 1 stal met 100 stuks melk- en kalfkoeien (A1.10).
 • De derde stal is nog niet gerealiseerd. Ook zijn er nog geen stappen gezet voor de realisatie van het derde gebouw en zijn er geen investeringsverplichtingen aangegaan voor dit gebouw.

In de twee gerealiseerde stallen is de capaciteit op de volgende manier benut:

 • 1 stal met 100 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A3.100) en 20 stuks melk- en kalfkoeien (A1.100);
 • 1 stal met 70 stuks melkvee (A1.10).

Wat wordt gelegaliseerd in voorbeeld 1 (mits voldaan wordt aan de andere voorwaarden van het legalisatieprogramma)?

De gemelde situatie zoals omschreven bij 1, namelijk:

 • 1 stal met 100 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A3.100) en 20 stuks melk- en kalfkoeien (A1.100);
 • 1 stal met 100 stuks melk- en kalfkoeien (A1.10).
 • 1 stal met 100 stuks melk- en kalfkoeien (A1.9).

Bij de realisatie van een melding ten aanzien van de nieuwbouw van stallen gaat het er om of één van de stallen is gerealiseerd, óf er een begin gemaakt is met de realisatie van één van de stallen óf dat er reeds onomkeerbare en significante investeringsverplichtingen zijn aangegaan voor de realisatie van één van de stallen.

Voorbeeld 2 – PAS-melding niet gerealiseerd

Wat is gemeld tijdens het PAS?

De gemelde situatie betreft een uitbreiding met drie stalsystemen voor rundvee, zoals beschreven in voorbeeld 1.

Wat is gerealiseerd?

In de huidige situatie heeft men nog niets gedaan om de melding te realiseren. Er is nog geen begin gemaakt met de realisatie en er zijn nog geen investeringsverplichtingen aangegaan. Er is wel een legalisatieverzoek voor de melding ingediend.

Wat wordt gelegaliseerd in voorbeeld 2 (mits voldaan wordt aan de andere voorwaarden van het legalisatieprogramma)?

Deze melding wordt niet gelegaliseerd. Er wordt namelijk niet voldaan aan één van de voorwaarden die hierboven zijn benoemd.

Voorbeeld 3 – Biomassa Installaties

Wat is gemeld tijdens het PAS?

Er is een PAS-melding gedaan voor twee biomassa-installaties.

Wat is gerealiseerd?

Eén biomassa-installatie is gerealiseerd. Voor de andere biomassa-installatie is nog geen begin gemaakt met de realisatie en zijn voor de tweede installatie nog geen investeringsverplichtingen aangegaan.

Wat wordt gelegaliseerd in voorbeeld 3 (mits voldaan wordt aan de andere voorwaarden van het legalisatieprogramma)?

De gehele PAS-melding, dus beide biomassa-installaties, worden gelegaliseerd. Er is namelijk een begin gemaakt met de realisatie van één van de installaties.

Voorbeeld 4 – industriële bakkerij

Wat is gemeld tijdens het PAS?

Een bedrijf heeft gemeld dat er in een fabriekspand drie bakkerijlijnen in gebruik genomen worden.

Wat is gerealiseerd?

Twee bakkerijlijnen zijn inmiddels gerealiseerd. Voor de derde lijn is nog geen begin gemaakt met de realisatie en zijn nog geen investeringsverplichtingen aangegaan.

Wat wordt gelegaliseerd in voorbeeld 4 (mits voldaan wordt aan de andere voorwaarden van het legalisatieprogramma)?

De gehele PAS-melding, dus drie bakkerijlijnen, worden gelegaliseerd. Er is namelijk een begin gemaakt van de realisatie van twee van de drie bakkerijlijnen en dat is voldoende voor legalisatie van het hele gemelde PAS-project.

Onderstaande bewijsstukken zijn doorgaans alleen van toepassing op de industriële sector:

 • PRTR-verslag:

  PRTR is de afkorting van PollutantRelease and Transfer Register (Register van uitstootgegevens en overbrenging van verontreinigende stoffen). Ook de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem vallen hieronder. Lees hier meer informatie.

 • LMA:

  Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Voor bedrijven die afvalstoffen opslaan, bewerken, verwerken. Lees hierDeze link opent in een nieuw tabblad meer informatie.

 • SCIOS:

  Stichting SCIOS beheert en ontwikkelt kwaliteitssystemen voor inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. SCIOS-gecertificeerde experts voldoen aan de regels en eisen die zijn vastgelegd in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. Voor bedrijven die stookinstallaties gebruiken, zowel vermogen 50 MW of meer, als tussen 15 en 50 MW, als minder dan 15 MW. Lees hierDeze link opent in een nieuw tabblad meer informatie.

Overige begrippen

Vragen

Heeft u vragen over uw PAS-melding? Of over het proces om deze om te zetten in een vergunning? Neem contact op met de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 via het contactformulierDeze link opent in een nieuw tabblad of telefonisch via

085 486 25 90

. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Voor specifieke vragen over uw situatie kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming.