Vraag 1. Uw situatie

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dient u te onderzoeken of u een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit  nodig heeft. Stikstof is namelijk één van relevante drukfactoren in het natuurbeschermingsrecht. De vragenboom vergunningverlening helpt u bij de beoordeling van de vergunningplicht voor wat betreft het aspect stikstof.

Vraag 1. Uw situatie

Vragenboom Vergunningverlening (1/8)

Welke situatie is van toepassing?

A.

De activiteit was legaal aanwezig* op de referentiedatum van het Natura 2000-gebied waar stikstofdepositie als gevolg van uw activiteit plaatsvindt en is sindsdien ongewijzigd voortgezet**, kortom de betreffende activiteit is exact hetzelfde gebleven en er zijn ook geen wijzigingen voorzien > geen vergunning nodig.

Einde vragenboom
B.

De activiteit is toegestaan op basis van een al verleende Wnb-vergunning of andere natuurtoestemming en er zijn geen wijzigingen voorzien, zolang bij deze andere natuurtoestemming is getoetst op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden > geen vergunning nodig.

Einde vragenboom
C.

Er is geen (volledige) natuurtoestemming voor de (bestaande of voorziene) activiteit.

Vraag 2

* Legaal aanwezig

U hebt een onherroepelijke nog geldige vergunning dan wel geldende melding op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel milieu, de Wet milieubeheer of de Hinderwet op een of meer van de referentiedata. De niet-vervallen rechten uit deze toestemming(en) gebruikt u als de referentiesituatie.

** Ongewijzigd voortgezet

Hierbij gaat het bijvoorbeeld niet alleen om ongewijzigde dieraantallen, maar ook om stookinstallaties, verkeersbewegingen, de plaatsing van schoorstenen etc.