Vragenboom Vergunningverlening

(2/8)

2A. Is de beoogde activiteit een aanpassing of uitbreiding van een bestaande activiteit?

B.

Nee, het gaat om een bestaande activiteit die niet wijzigt

Ga door naar vraag 2B
C.

Nee, de voorziene activiteit (tijdelijk of permanent) is nieuw

2B. Welke van de onderstaande situaties is voor uw bestaande activiteit van toepassing?

A.

Vergund op grond van de Wet natuurbescherming of de Natuurbeschermingswet 1998

Ga door naar vraag 2B
B.

Milieutoestemming met passende beoordeling*. Neem contact op met het bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de gemeente of omgevingsdienst.

Einde vragenboom
Ga terug naar de vorige vraag

* Milieutoestemming met passende beoordeling Meer informatie over de voortoets is te vinden in de  Handreiking Voortoets Stikstof. Wanneer in de passende beoordeling/het ecologisch rapport van de aanvraag, of in de vergunning, een uitgebreide beoordeling is opgenomen waaruit blijkt dat getoetst is aan de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, kunt u dit mogelijk gebruiken als referentiesituatie. Indien de beoordeling bestaat uit een zeer beperkte tekst is dit onwaarschijnlijk. Neem voor de zekerheid contact op met het bevoegd gezag.