K01 Klimaatbeheergebieden

De categorie Klimaat is gericht op klimaatbeheermaatregelen die CO2-vastlegging, het verminderen van broeikasgassen en het vasthouden en vertraagd afvoeren van water als doelstelling hebben. Deze doelstelling is opgesplitst in klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

Algemene beschrijving

De klimaatbeheermaatregelen dienen een directe bijdrage te leveren aan de doelen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Binnen de categorie Klimaat zijn de volgende beheerfuncties vastgesteld:

  • Vastleggen CO2
  • Reduceren uitstoot broeikasgassen
  • Vernatten
  • Opvangen waterpieken en droogte
  • Omgaan met verzilting

Beheertypen

K01.01 Agrarisch klimaatbeheergebied

K01 Klimaatbeheergebieden