Schapenbijdrage

  • Tijdens elk kalenderjaar van de zesjarige subsidieperiode natuurbeheer waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, wordt gebruik gemaakt van één of meerdere door een herder geleide schaapskuddes bij het in stand houden van het op het natuurterrein aanwezige natuurbeheertype.
  • Het gebruik van één of meerdere door een herder geleide schaapskuddes strekt zich gedurende de subsidieperiode uit over de hele oppervlakte waarvoor de bijdrage schapenbeheer wordt verstrekt.

Laag tarief

Schaapskudde wordt ingezet op een natuurterrein met het natuurbeheertype N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide).

Bekijk de meest actuele subsidietarieven

Hoog tarief

Schaapskudde wordt ingezet op een natuurterrein met het natuurbeheertype N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk).

Bekijk de meest actuele subsidietarieven

Vaarbijdrage

Voor het instandhouden van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden, verstrekken sommige provincies een vaarbijdrage. Als uw natuurterrein in zo’n gebied ligt, wordt deze bijdrage niet meer ambtshalve aan u verstrekt. U dient er dus wel een aanvraag voor te doen.

T07: Vaarland natuur | Bekijk de meest actuele subsidietarieven

Voorzieningenbijdrage

De bijdrage kan alleen in combinatie met een beheersubsidie worden aangevraagd, voor terreinen die minimaal 6 maanden per jaar zijn opengesteld. Via het openstellingsbesluit besluiten de provincies over de toepassing van de voorzieningenbijdrage.

Voorschriften voorzieningenbijdrage:

  1. Het natuurterrein is niet ingevolge het natuurbeheerplan of de subsidieverplichtingen natuurbeheer, derde lid, vrijgesteld van de openstellingsplicht.
  2. Voor openstelling van het natuurterrein is geen ontheffing verkregen als bedoeld in de subsidieverplichtingen natuurbeheer, vijfde lid.
  3. Het natuurterrein is voldoende toegankelijk en bevat voldoende wegen, vaarwegen en paden, die recreatief gebruik mogelijk maken.
  4. De ontvanger van de voorzieningenbijdrage onderhoudt de onder punt 3 genoemde wegen, vaarwegen en paden, alsmede banken, bruggen etc.
  5. De ontvanger van de voorzieningenbijdrage verleent – indien van toepassing – medewerking aan de aanleg, markering en het beheer van doorgaande routes voor wandelen en fietsen in het kader van de lange afstandwandelpaden (LAW’s) en landelijke fietsroutes (LF).

Vergoeding voorzieningenbijdrage:

Bekijk de meest actuele subsidietarieven voor de jaarvergoeding voor de voorzieningenbijdrage.

Toezichtsbijdrage

De toezichtsbijdrage is een bijdrage in de kosten voor het houden van toezicht die voortvloeien uit de verplichting tot openstelling van een natuurgebied. De bijdrage is een toeslag bovenop de subsidie voor een natuurbeheertype. Via het openstellingsbesluit besluiten de provincies over de toepassing van de toezichtsbijdrage.

Voorschrift toezichtbijdrage:

De ontvanger van de toezichtbijdrage voert toezicht en handhaving uit.

Vergoeding toezichtsbijdrage:

Bekijk de meest actuele subsidietarieven voor de jaarvergoeding voor de toezichtsbijdrage