N16.04 Vochtig bos met productie

Bijgewerkt op: 15 december 2023

Vochtig bos met productie bestaat uit loofbossen die gedomineerd worden door diverse boomsoorten zoals populier, es, esdoorn, beuk, haagbeuk, eik, iep en els.

Algemene beschrijving

Het is een grotendeels gesloten bos met een weelderige ondergroei. Dit bostype is de productievariant van delen van het haagbeuken- en essenbos en beek- en rivierbegeleidend bos.

Het komt voor op matig nat tot matig droge, vrij voedselrijke kleiige tot zandige bodems, waaronder overstromingsdelen van beken. Het bostype kan gevonden worden in het rivierengebied op oeverwallen en hoge uiterwaarden, lokaal op lemige zandgronden in het oosten, op kleibodems zoals in de Flevopolders maar ook in de kustgebieden, en lemige/kleiige kalkhellingen in Zuid-Limburg.

Dit bostype levert een belangrijke bijdrage aan de houtvoorziening door de goede groei van diverse gewilde (hardhout) loofboomsoorten. In potentie kan dit bostype de meeste houtige soorten bevatten. De diversiteit is laag tot matig hoog. Vooral soorten van oudere, meer ontwikkelde bosgroeiplaatsen ontbreken vaak nog, terwijl makkelijk koloniserende sporenplanten en vogels al aanwezig zijn. Door snelle groei en sterfte kan binnen afzienbare tijd een gevarieerde bosstructuur ontstaan, met veel dood hout en een weelderige struiklaag en bodemvegetatie.

Populier kan een belangrijke bijdrage leveren aan snelle bosontwikkeling en de productie van aanzienlijke hoeveelheid zaaghout en (dik) dood hout. De ondergroei bij populier wordt echter vaak (nog) gedomineerd door ruigtekruiden zoals grote brandnetel. Ook in door andere boomsoorten gedomineerde bossen treedt regelmatig verruiging op in grotere open plekken. Dit kan de verjonging van gewenste boom- en struiksoorten belemmeren. Kleinschalige kap en aanplant wanneer zaadbronnen van gewenste soorten nog ontbreken kan de (kwalitatieve en kwantitatieve) productie en samenstelling bevorderen. Door deze aanvullende bosverjongingsactiviteiten met primair lokaal gewenste inheemse boom- en struiksoorten wordt versneld een nieuwe gewenste bosgeneratie van voldoende ecologische kwaliteit gerealiseerd.

Voorbeeldgebieden

Staphorst, Noord-Bargerbos, Kootwijk, Speulderbos, Mastbos, Gieten-Borger en Emmerdennen.

Afbakening

  • Het beheertype Vochtig bos met productie omvat bossen op basenrijke bodems gedomineerd door (meereisende) loofboomsoorten.
  • Houtoogst is een doel en vindt periodiek plaats met een hogere intensiteit dan in de Vochtige bossen beheertypen zonder productie, of boomsoorten die oorspronkelijk van buiten Europa zijn ingevoerd zijn dominant over meer dan 20% van het areaal van het betreffende bosgebied, ook als er geen productiedoelstelling is.

Standaardkostprijs

De standaardkostprijsbladen gaan uit van de beheermaatregelen die gemiddeld over heel Nederland gezien nodig zijn om dit beheertype in stand te houden. Afhankelijk van regionale omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om het beheer aan te passen voor de instandhouding van het beheertype.

Bekijk de meeste actuele standaardkostprijzen voor een overzicht van alle standaardkostprijzen per natuurtype.

De onderdelen subsidie, subsidieverplichtingen en subsidietarief, toeslagen voor natuurbeheer, beheeradvies en monitoring maken geen onderdeel uit van de Index.

Subsidie

Subsidietarief

Subsidieverplichtingen

De beheerder dient het beheertype in stand te houden. De wijze waarop hij deze instandhoudingsverplichting invult, is aan de beheerder zelf.

Subsidietarief

Bekijk de meest actuele subsidietarieven voor de jaarvergoeding voor het Natuurbeheertype N16.04 Vochtig bos met productie.

De vergoeding kan jaarlijks wijzigen en bedraagt 84% van de standaardkostprijs.

Monitoring en natuurkwaliteit

Structuur

Variatie in het bos door de aanwezigheid van bijvoorbeeld open plekken, dood hout, gemengd bos en een goed ontwikkelde bosrand is van belang voor diverse faunagroepen zoals broedvogels, dagvlinders en zoogdieren.

Het beheertype vochtig bos met productie wordt gedomineerd door loofboomsoorten. De volgende kwalificerende structuurelementen worden onderscheiden [1]:

N16.04 Vochtig bos met productie – Structuur

Parameter Methode
Gemengd > 40% oppervlakte
Gemengd > 60% oppervlakte
Europees > 60% oppervlakte
Europees > 80% oppervlakte
Struweel en open plekken > 5% oppervlakte
Struweel en open plekken > 10% oppervlakte
Gelaagde boomfase > 20% oppervlakte
Gelaagde boomfase > 40% oppervlakte
Dikke dode bomen > 3 per ha
Dikke dode bomen > 6 per ha
Dikke dode bomen > 9 per ha
Dikke levende bomen > 20% oppervlakte
Dikke levende bomen > 40% oppervlakte

[1] Structuurelementen in bossen worden niet gekarteerd in geïsoleerde bospercelen < 5 ha.

Kwaliteitsbepaling

  • “Hoog”: indien minimaal 7 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
  • “Midden”: indien minimaal 4 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
  • “Laag”: indien niet aan de criteria voor de klasse “Hoog” of “Midden” is voldaan.

Flora en fauna

Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten uit de volgende soortgroepen:

N16.04 Vochtig bos met productie – Flora en fauna

Soortgroep Soorten
Broedvogels: appelvink, blauwborst, boomklever, boomkruiper, fluiter, groene specht, grote bonte specht, keep, kleine bonte specht, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, sijs, vuurgoudhaan, wielewaal, zwarte specht

Tot de kwalificerende soorten mogen ook nog 2 extra soorten uit bijlage 1 gerekend worden, indien deze voorkomen in het beheertype.

Kwaliteitsbepaling

  • Goed: indien minimaal 4 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 3 op >15% van de oppervlakte van het beheertype.
  • Matig: indien 2-3 kwalificerende soorten voorkomen.
  • Slecht: indien niet aan de klasse goed of matig voldaan is.

Milieu- en watercondities

Externe beïnvloeding

N16.04 Vochtig bos met productie – Stikstofdepositie *

Hoog Midden Laag
<20 kg N ha-1 y-1 20 – 34 kg N ha-1 y-1 > 34 kg N ha-1 y-1
<1420 mol N ha-1 y-1 1420-2420 mol N ha-1 y-1 > 2420 mol N ha-1 y-1

* Waarde voor vochtige alluviale bossen (verschillende subtypen, 26,1-33,9 kg) (Van Dobben & Van Hinsbergen, 2008).

Ruimtelijke condities

Wanneer het gebied geïsoleerd ligt en de oppervlakte groter is dan 150 ha. scoort het “goed”.

N16.04 Vochtig bos met productie – Ruimtelijke condities

Oppervlakte beheertype/Ruimtelijke samenhang >50 ha 5-50 ha <5 ha
Onderdeel van samenhangend boscomplex Goed Goed Matig
In nabijheid (binnen 1 km) van andere bossen Goed Matig Slecht
Geïsoleerd Matig Slecht Slecht

Monitoring

N16.04 Vochtig bos met productie – Monitoring

Parameter Methode Frequentie
Structuurelementen Bosstructuurkartering 12 jaar
Broedvogels Inventarisatie kwalificerende soorten 6 jaar
Stikstofdepositie Opvragen stikstofdepositie 6 jaar
Ruimtelijke condities GIS-analyse en veldwaarneming 6 jaar