SNL2.0 (applicatie)

Bijgewerkt op: 24 juni 2024

SNL2.0 is de applicatie voor de provinciale Natuurbeheerplannen van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), de natuursubsidie-beschikkingen en de kwantitatieve gegevens (hectares natuur verworven, ingericht en beheerd) voor de Voortgangsrapportage Natuur (VRN).

SNL2.0

Voor wie?

De applicatie is bedoeld voor gebruik door het publiek en door professionals in de SNL-keten. Dit zijn provinciale coördinatoren, natuurbeheerders, medewerkers van BIJ12 en de uitvoerende dienst RVO.nl en andere ketenpartners. Het publiek kan het systeem alleen raadplegen.

Waarvoor?

Via SNL2.0 zijn Natuurbeheerplannen, beschikkingenkaarten en VRN-gegevens aan te maken, in te dienen, te bewerken, te downloaden en te accorderen. De applicatie vervult daarmee een belangrijke functie bij de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners in de natuurbeleids- en natuurbeheerketen.

Beschikkingenkaart

Via het SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Nieuwe subsidieaanvragen voor (agrarisch) natuurbeheer worden door de provincies en/of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gecontroleerd op eventuele overlap met andere, lopende subsidies voor hetzelfde doel. Zij doen dit om te voorkomen dat op dezelfde plek dubbele subsidie wordt verstrekt (anti-cumulatie controle).

In een landelijk referentiebestand zijn alle lopende natuursubsidiebeschikkingen te zien. Deze beschikkingenkaart kan worden gebruikt als hulpmiddel om op eventuele cumulatie te controleren.

De beschikkingenkaart is te raadplegen in SNL2.0. Of download de beschikbare beschikkingenkaarten (natuursubsidies) van 2020, 2021, 2022 en 2023 hier:

Natuurbeheerplan documenten

Voortgangsrapportage Natuur documenten

Beschikkingenkaart documenten

Helpdesk SNL2.0

Heeft u een vraag over de techniek of het functioneren van SNL2.0? Neem dan contact op met de functioneel beheerder van de applicatie via natuurbeheer@bij12.nl