Beheeractiviteiten die (mede) bijdragen aan het beter omgaan met verzilting vallen onder de beheerfunctie ‘omgaan met verzilting’. Verzilting verwijst naar de ophoping van zouten in de bodem, wat de vruchtbaarheid van landbouwgrond aantast. Het hoge zoutgehalte kan gewassen beschadigen, de opbrengst verminderen en leiden tot lagere landbouwproductiviteit. Dit kan de voedselvoorziening en inkomens van boeren negatief beïnvloeden. Daarnaast kan verzilting een bedreiging vormen voor zoetwatervoorraden en leiden tot schade aan ecosystemen. Het bevorderen van duurzaam bodembeheer en het nemen van adaptieve maatregelen zijn belangrijk om de negatieve gevolgen van verzilting te beperken en de landbouwproductiviteit te behouden.

Gerelateerde kennis