Waterpeil is x cm hoger dan aangegeven polderpeil. X cm boven zomer dan wel winterpeil (volgens vergunning).

Wet- en regelgeving

Bij de uitvoering van het ANLb moet rekening gehouden worden met Regelgeving en beheereisen (RBE), en Goede landbouw- en milieucondities (GLMC). Zie hiervoor de Uitvoeringsregeling GLB 2023, Bijlage 3. bij artikel 32, onderdeel a, en Bijlage 4. bij artikel 32, onderdeel b, en de Bijlage 3 Beleidsregel verlagen subsidie GLB.

Ketenpartner

Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beheeractiviteit.

Controlewijze

Zicht. Stuw, dam of afsluiter moet aanwezig zijn. Peilverschil meetbaar bij stuwtje/peilscheiding. Geijkte peilschaal en vergunning noodzakelijk.

Maximale vergoeding

Informatie over de maximale vergoedingen voor deze activiteit kunt u vinden op deze pagina. De hoogte van de vergoeding die de deelnemer ontvangt, hangt af van de afspraken tussen deelnemer en collectief.

Gerelateerd beheerpakket

Gerelateerde activiteit

Gerelateerde kennis