Bij waterberging wordt water bij veel neerslag tijdelijk opgevangen op landbouwgrond. Hiermee wordt ook water vastgehouden om te anticiperen op tijden van droogte. De agrariër accepteert dat er vaker water op zijn land komt dan de door het waterschap vastgestelde norm. Waterberging voorkomt waterproblemen elders in het watersysteem en speelt in op klimaatomstandigheden. Daarnaast kunnen nattere gronden bijdragen aan verbetering van het leefgebied van planten en dieren en aan biodiversiteit. Behalve waterberging op landbouwgrond kan waterberging ook toegepast worden in waterlopen zelf. Door waterlopen en oevers zo in te richten en te beheren dat het bergend vermogen groter wordt, kunnen neerslagextremen beter opgevangen worden (robuust watersysteem).

Gerelateerde kennis