Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op min x % van de oppervlakte.

Wet- en regelgeving

Bij de uitvoering van het ANLb moet rekening gehouden worden met Regelgeving en beheereisen (RBE), en Goede landbouw- en milieucondities (GLMC). Zie hiervoor de Uitvoeringsregeling GLB 2023, Bijlage 3. bij artikel 32, onderdeel a, en Bijlage 4. bij artikel 32, onderdeel b, en de Bijlage 3 Beleidsregel verlagen subsidie GLB.

Voor deze beheeractiviteit geldt specifiek:

Nederlands wetgevingskaderArtikelenOnderwerp van controleAanvullende opmerkingen
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biocidenArtikel 20, eerste lid, slechts in samenhang met artikel 55, eerste en tweede zin, van Externe link:Verordening (EG) nr. 1107/2009De verplichting dat een middel dat gebruikt wordt als gewasbeschermingsmiddel, in Nederland toegelaten moet zijn. Het gewasbeschermingsmiddel moet gebruikt worden volgens de voorschriften die ‘overeenkomstig artikel 31 zijn vastgesteld en op het etiket nader zijn aangegeven’.
Activiteitenbesluit milieubeheerArtikel 3:78, eerste lid, jo. de artikelen 3:78a tot en met 3:83Het verbod om in een teeltvrije zone gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, tenzij de daarbij behorende voorschriften in acht zijn genomen.Alleen voor zover de activiteit in een teeltvrije zone wordt uitgevoerd.
Uitvoeringsregeling GLB 2023Artikel 32, onderdeel b, jo. bijlage 4, paragraaf 2, onder 4 en 4aHet verbod om in een verplichte bufferstrook chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden te gebruiken.Alleen voor zover de activiteit in een verplichte bufferstrook wordt uitgevoerd.

Ketenpartner

Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beheeractiviteit.

Controlewijze

Zicht.

Maximale vergoeding

Informatie over de maximale vergoedingen voor deze activiteit kunt u vinden op deze pagina. De hoogte van de vergoeding die de deelnemer ontvangt, hangt af van de afspraken tussen deelnemer en collectief.

Gerelateerd beheerpakket

Gerelateerde activiteit

Gerelateerde kennis