Controle adequaat gebruik Fryslân 2023

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in faunaschade moet uw aanvraag aan verschillende voorwaarden voldoen. Een belangrijke regel is dat er voldoende bejaagacties zijn uitgevoerd. In dit bericht leggen we uit hoe hier in de provincie Fryslân op wordt getoetst.

Controle op adequaat gebruik

Als u een ontheffing of vrijstelling voor afschot heeft, moet u minimaal op twee verschillende dagen per week afschot van de schadeveroorzakende diersoorten (laten) uitvoeren. BIJ12 controleert dit gedurende de schadeperiode, vanaf datum constatering schade tot de eindtaxatie. Dit noemen we ook wel ‘controle op adequaat gebruik’.

Ganzenfoerageergebied

Binnen de rustperiode van het ganzenfoerageergebied wordt er niet gecontroleerd op adequaat gebruik. Vanaf de einddatum van de rustperiode (1 april, 1 mei of 1 juni) tot de datum van de eindtaxatie wordt er wel gecontroleerd op adequaat gebruik. Ook voor die periode geldt dat u minimaal op twee verschillende dagen per week afschot van de schadeveroorzakende diersoorten moet (laten) uitvoeren.

Weidevogels

Er zijn een aantal uitzonderingen op de verplichte bejaging. Als op een perceel een beheerpakket agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor weidevogels (leefgebied open grasland) is afgesloten wordt er niet getoetst op adequaat gebruik. BIJ12 heeft voor 2023 inzicht in de ligging van de betreffende percelen onder het leefgebied open grasland, hierdoor hoeft u niet zelf een kopie toe te sturen van het afgesloten beheerpakket maar wordt hier automatisch bij de controle op adequaat gebruik rekening mee gehouden.

Overige uitzonderingen

Er wordt ook niet getoetst op adequaat gebruik als:

  • een ontheffing op inhoudelijke gronden niet wordt afgegeven;
  • er eventuele ganzenschade is in percelen gelegen in Natura 2000-gebieden, waarbij schade van enige omvang is geconstateerd in de periode 1 november t/m 1 april;
    van een ontheffing geen gebruik gemaakt kan worden door een jachtverbod;
  • de schadepercelen gelegen zijn binnen de kooicirkel van een actieve eendenkooi;
  • de percelen gelegen zijn binnen de 10 kilometerzone van een vogelgriepbesmetting gedurende de periode dat er beperkende maatregelen van kracht zijn voor schadebestrijding.

Hoe toetst BIJ12?

BIJ12 toetst het adequaat gebruik op basis van de uitgevoerde bejaagacties. Deze acties moeten door de jager geregistreerd worden in het faunaschaderegistratiesysteem Deze link opent in een nieuw tabblad (FRS). De bejaagacties moeten zijn verricht op de opgegeven schadepercelen of in een buffer van 200 meter rondom de percelen. Ook afschotpogingen waarbij geen dieren zijn gedood, tellen mee voor het adequaat gebruik en moeten worden geregistreerd als bejaagactie met afschot = 0. Verjaagacties met bijvoorbeeld een vogelafweerpistool of het geweer als akoestisch middel tellen niet mee voor het adequaat gebruik.

Schadeveroorzakende diersoort niet meer aanwezig

Wanneer de schadeveroorzakende diersoorten gedurende de schadeperiode voor een bepaalde tijd niet meer aanwezig is, kan dit vermeld worden in FRS onder vermelding verjaging anders, namelijk, ‘geen ganzen aanwezig’ of door het invullen van het Ganzenregistratieformulier Deze link opent in een nieuw tabblad. Op dit formulier kan per dag aangegeven worden of er wel of geen ganzen aanwezig waren. Voor de periode dat er geen ganzen aanwezig waren wordt er niet gecontroleerd op adequaat gebruik. Het ganzenformulier moet worden ingevuld tot de datum van de eindtaxatie. Daarna kunt u het ganzenformulier sturen naar info@mijnfaunazakenbij12.nl Deze link opent in een nieuw tabblad. Dit wordt dan meegenomen in de beoordeling van uw tegemoetkomingsaanvraag.

Vergeet hierbij niet het nummer van uw aanvraag (TKA-nummer) van BIJ12 te vermelden.

Koppeling MijnFaunazaken en het schaderegistratiesysteem

Sinds 1 november 2022 is het mogelijk om tijdens de tegemoetkomingsaanvraag akkoord te geven in het schaderegistratiesysteem (SRS) zodat BIJ12 de uitgevoerde bejaagacties kan inzien. U hoeft dan niet meer zelf de bejaagacties aan te leveren. BIJ12 kan direct na ontvangst van het eindtaxatierapport beginnen met de beoordeling van uw aanvraag. Klik hieronder voor een korte beschrijving van de koppeling tussen MijnFaunazaken Deze link opent in een nieuw tabblad en SRS.

Download de tekst op deze pagina als PDF bovenaan deze pagina (knop ‘PDF’).

Downloads

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op