Kennisdocumenten Soorten – Natuurbescherming

Bijgewerkt op: 18 juni 2024

Sommige ruimtelijke activiteiten kunnen schadelijk zijn voor diersoorten, die volgens het omgevingsrecht beschermd zijn. Denk aan het rooien van bomen, baggeren, slopen of bouwen. Er moeten dan maatregelen genomen worden om die schade te voorkomen of te verzachten. Welke maatregelen dit zijn, staat in de kennisdocumenten Soorten.

Over de kennisdocumenten

In de kennisdocumenten Soorten staat informatie over onder andere de kenmerkende ecologische aspecten van beschermde diersoorten. Ook staat in de documenten welke maatregelen effectief zijn voor de bescherming van de diersoorten. De kennisdocumenten worden samen met provincies en ecologische experts ontwikkeld en actueel gehouden.

Rol van de provincies

Sinds de invoering van de Wet natuurbeschermingDeze link opent in een nieuw tabblad in 2017 ligt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing en vrijstellingen voor activiteiten voor het overgrote deel bij de provincies. Zij hebben nu meer vrijheid voor de invulling van hun eigen natuurbeleid, waaronder de bescherming van planten- en diersoorten. Dit is onder de Omgevingswet niet veranderd. De kennisdocumenten zijn daarom beleidsarm opgesteld. Provincies maken voor het uitvoeren van hun beleid gebruik van de kennisdocumenten, bijvoorbeeld bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid beheert BIJ12 de kennisdocumenten.

Omgevingsvergunningsaanvragen en vrijstellingen kunnen worden ingediend bij de provincie. Voor juridische aspecten verwijzen wij u naar de provinciale verordeningenDeze link opent in een nieuw tabblad. Hier staan de verordeningen waarin de vrijstellingen zijn opgenomen.

Actualisatie

De informatie en de ervaringen met het gebruik van de kennisdocumenten kunnen leiden tot aanpassingen in een volgende versie van de kennisdocumenten. BIJ12 zorgt ervoor dat de kennisdocumenten ongeveer eens in de 5 jaar worden geactualiseerd. Dit houdt in dat per soort of soortgroep experts uit de wetenschap en de praktijk de meest recente kennis en ontwikkelingen over de leefwijze en ecologie van het soort, bij elkaar brengen. Daarnaast wordt de wijze van onderzoek naar de soort en de mogelijkheden voor het mitigeren van negatieve effecten geactualiseerd, wanneer recente literatuur, inzichten of deskundigenoordeel hier aanleiding toe geven. De provincies stellen de geactualiseerde Kennisdocumenten vast.

Lopende actualisaties

De kennisdocumenten van gebouwbewonende soorten van stedelijk gebied worden aangepast. Op dit moment wordt het kennisdocument van de ruige dwergvleermuis behandeld.

Nieuw kennisdocument

Naast de actualisatie van de huidige kennisdocumenten, wordt er ook een nieuw kennisdocument van de laatvlieger ontwikkeld.

Juridisch kader

Het juridisch kader, behorende bij de kennisdocumenten, geeft een overzicht van de juridische aspecten van soortenbescherming. Met de ingang van de Omgevingswet is het juridische kader aangepast naar de nieuwe wetgeving. Lees het Juridisch kader kennisdocumenten (versie 2.0, januari 2024)Deze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 05-01-2024).

In verband met de overgang naar de nieuwe wetgeving blijft het juridisch kader onder de Wet natuurbescherming komende periode beschikbaar als naslagwerk.

Contact

Heeft u tekstuele vragen of suggesties of bent u op zoek naar een oudere versie? Stuur een e-mail naar kennisdocumenten@bij12.nlDeze link opent in een nieuw tabblad. Heeft u inhoudelijke vragen met betrekking tot de uitvoering van de Wet natuurbescherming of beoordeling van een aanvraag, dan vragen wij u contact op te nemen met de desbetreffende provincie en in enkele situaties met RVO.nlDeze link opent in een nieuw tabblad.

Let op!

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In het juridisch kader dat bij de Kennisdocumenten Soorten hoort, wordt inmiddels naar de nieuwe wet- en regelgeving verwezen. Dat is nog niet het geval voor alle kennisdocumenten zelf. Totdat wij alle kennisdocumenten hebben kunnen bijwerken, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met eventuele verwijzingen naar het stelsel van de Wet natuurbescherming. Vooralsnog verwijzen wij u voor de meest actuele juridische kennis naar het juridisch kader (zie hieronder).

Download kennisdocumenten

Juridisch kader kennisdocumenten (versie 2.0, januari 2024)

Laatst bijgewerkt op: 05-01-2024
Download bestand Juridisch kader kennisdocumenten (versie 2.0, januari 2024)

Kennisdocument Bever (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Bever (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Buizerd (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Buizerd (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Das (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Das (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (versie 2.0, april 2024)

Laatst bijgewerkt op: 12-04-2024
Download bestand Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (versie 2.0, april 2024)

Release notes Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (versie 2.0, april 2024)

Laatst bijgewerkt op: 03-04-2024
Download bestand Release notes Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (versie 2.0, april 2024)

Kennisdocument Gewone grootoorvleermuis (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Gewone grootoorvleermuis (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Gierzwaluw (versie 2.0, juli 2023)

Download bestand Kennisdocument Gierzwaluw (versie 2.0, juli 2023)

Kennisdocument Gierzwaluw – release notes (versie 2.0, juli 2023)

Download bestand Kennisdocument Gierzwaluw – release notes (versie 2.0, juli 2023)

Kennisdocument Grote modderkruiper (versie 2.0, oktober 2021)

Download bestand Kennisdocument Grote modderkruiper (versie 2.0, oktober 2021)

Kennisdocument Grote modderkruiper – release notes (versie 2.0, oktober 2021)

Download bestand Kennisdocument Grote modderkruiper – release notes (versie 2.0, oktober 2021)

Kennisdocument Heikikker (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Heikikker (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Huismus (versie 2.1, februari 2023)

Download bestand Kennisdocument Huismus (versie 2.1, februari 2023)

Kennisdocument Huismus – release notes (versie 2.1, februari 2023)

Download bestand Kennisdocument Huismus – release notes (versie 2.1, februari 2023)

Kennisdocument Kamsalamander (Versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Kamsalamander (Versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Kerkuil (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Kerkuil (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument kleine marterachtigen (versie 1.0, januari 2024)

Laatst bijgewerkt op: 15-01-2024
Download bestand Kennisdocument kleine marterachtigen (versie 1.0, januari 2024)

Kennisdocument Levendbarende hagedis (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Levendbarende hagedis (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Noordse woelmuis (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Noordse woelmuis (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Poelkikker (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Poelkikker (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Roek (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Roek (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Rosse Vleermuis (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Rosse Vleermuis (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Rugstreeppad (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Rugstreeppad (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Ruige dwergvleermuis (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Ruige dwergvleermuis (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Steenuil (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Steenuil (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Watervleermuis (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Watervleermuis (versie 1.0, juli 2017)

Kennisdocument Zandhagedis (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Kennisdocument Zandhagedis (versie 1.0, juli 2017)

Juridisch kader kennisdocumenten (versie 1.0, juli 2017)

Download bestand Juridisch kader kennisdocumenten (versie 1.0, juli 2017)