Omgevingswet

Bijgewerkt op: 22 april 2024

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is: de fysieke leefomgeving. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk.

Over het Omgevingsloket

Het nieuwe Omgevingsloket is de plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Denk aan de verschillende regels vanuit gemeente, provincie, waterschap en Rijk. Zo ontstaat voor burgers, bedrijven en professionals een compleet beeld van wat kan en mag in hun leefomgeving. Op de site van het Omgevingsloket staat meer uitleg over hoe het Omgevingsloket werkt. Het Omgevingsloket is een nieuw loket.

Onderdeel van dit loket is de Vergunningscheck. Daarmee kan een initiatiefnemer controleren of een idee mag worden uitgevoerd op een bepaalde locatie. En of hiervoor een vergunning moet worden aangevraagd. Dit doen initiatiefnemers door vragen te beantwoorden. Overheden maken deze vragen. Voor de vragen in de Vergunningcheck over beschermde dieren of planten heeft BIJ12 de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) ontwikkeld.

BIJ12 en de Omgevingswet

BIJ12 ondersteunt overheden, bedrijven en burgers in de naleving van de Omgevingswet op verschillende manieren:

·      Beschermde SoortenIndicator (BeSI) is ontwikkeld voor de Vergunningcheck

·        Kennisdocumenten Soorten – Natuurbescherming orden veel gebruikt door initiatiefnemers en overheden bij het indienen en beoordelen van een vergunningaanvraag.

·        Gedragscode Beheer provinciale infrastructuur – door beheer en onderhoud aan provinciale (water)wegen volgens deze gedragscode uit te voeren, wordt voldaan aan de Omgevingswet.