Aanvragen subsidie voor agrarisch natuurbeheer

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van het SNL kan bij de provincie, worden aangevraagd door gecertificeerde agrarische collectieven. Het moment waarop een subsidieaanvraag kan worden gedaan verschilt per provincie. De meeste provincies stellen de regeling jaarlijks enkele weken open in de periode van juni tot en met september.

U vindt onder Openstelling een overzicht van de openstellingsperiode per provincie.

Agrarische Collectieven

Onder de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer van een provincie kunnen agrarische collectieven subsidie aanvragen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Agrarische collectieven zijn gecertificeerde verenigingen met als leden agrariërs en andere grondgebruikers in een gebied. De collectieven zijn eindbegunstigde van de subsidie en leggen verantwoordelijk af over de subsidie. Zij sluiten zelf de beheercontracten met de agrarische natuurbeheerders (boeren) en voeren grotendeels ook zelf de controle en handhaving uit.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van BoerenNatuur.nlDeze link opent in een nieuw tabblad, de landelijke vereniging van de 40 agrarische collectievenDeze link opent in een nieuw tabblad.

Kunnen mijn percelen in aanmerking komen voor een ANLb subsidie?

De subsidie voor agrarisch natuur-en landschapsbeheer (ANLb) kan alleen worden verstrekt aan gecertificeerde agrarische collectieven en niet aan individuele agrariërs.

De provincies geven in het Natuurbeheerplan aan in welke gebieden het voor agrarische collectieven mogelijk is om subsidie voor het ANLb aan te vragen. U kunt zelf in het Natuurbeheerplan bekijken of uw percelen in aanmerking kunnen komen voor het ANLb.

Hiervoor gaat u als volgt te werk:

  1. Open de SNL applicatieDeze link opent in een nieuw tabblad en ga naar de kaartviewer.
  2. Vink de kaartlagen Zoekgebied Agrarisch en/of Zoekgebied Water van het Natuurbeheerplan aan.
  3. Zoom in naar uw percelen om te beoordelen of uw percelen binnen de begrenzing van het Natuurbeheerplan vallen.
  4. Indien uw percelen binnen de begrenzing valt neemt u contact op met het agrarisch collectief in uw omgeving om na te gaan of er mogelijkheden zijn om u aan te sluiten.
Model-aanvraag ANLb en toelichting
Downloads