De InformatieKaart Natuur (IKN) en de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) zijn live

Gepubliceerd op: 21 september 2023

Informatie over beschermde natuurgebieden en beschermde soorten is voortaan via de InformatieKaart Natuur (IKN) en de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) beschikbaar. BIJ12 heeft beide producten in opdracht van de provincies ontwikkeld en iedereen in Nederland kan ze vanaf nu kosteloos gebruiken.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Goede informatie over het landelijke gebied en de fysieke leefomgeving is belangrijk voor een goede uitvoering van deze wet. De wet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om het DSO te voorzien van de juiste informatie worden meerdere informatieproducten ontwikkeld. De producten zijn ingedeeld naar thema. Rijk en provincies, maar ook andere overheden, zijn elk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van een deel van deze informatieproducten. Door de provincies zijn twee informatieproducten ontwikkeld voor het domein natuur.

Informatieproducten Natuur

De ontwikkeling van deze twee nieuwe informatieproducten is uitgevoerd door BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies. Het gaat om de IKN en BeSI. De producten ontsluiten informatie over natuur in Nederland voor planvorming en vergunningverlening. Dit draagt er aan bij dat iedereen de juiste informatie krijgt over natuur bij de besluitvorming over de inrichting van de leefomgeving. Beide producten zijn te raadplegen via de website van BIJ12.

InformatieKaart Natuur

De informatie over natuurregels is beschikbaar bij de diverse overheden, met name provincies, maar was tot op heden nog niet op één plek in samenhang te raadplegen. Daarom hebben de provincies de IKN ontwikkeld, een digitaal hulpmiddel dat in één oogopslag actuele en betrouwbare informatie over (beschermde) natuur per provincie biedt. Via de IKN kun je informatie opzoeken en delen. Daarnaast verbetert ook de kwaliteit en uniformiteit van informatie, waardoor het makkelijker wordt om op landelijk niveau, over de provincies heen, rapportages te maken. De informatie die wordt gebundeld in de IKN wordt op dit moment rechtstreeks aangeleverd door provincies en andere overheden.

Lees meer over de InformatieKaart Natuur.

Beschermde SoortenIndicator

In ons land leven beschermde en andere kwetsbare plant- en diersoorten. Op het moment dat er werkzaamheden plaatsvinden mogen die niet ten koste gaan van deze soorten. Dit noemen we de zorgplicht. Nu is dat vastgelegd in de Wet natuurbescherming, straks maakt dit deel uit van de Omgevingswet. De Beschermde SoortenIndicator is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Niet alleen voor initiatiefnemers, die een activiteit aan of rondom het huis uitvoeren, en voor onderzoekers, maar ook voor overheden als ondersteuning bij planvorming en vergunningverlening.

BeSI vraagt de gebruiker om een locatie en een (voorgenomen) werkzaamheid in te voeren. Vervolgens bepaalt BeSI welke beschermde plant- en diersoorten mogelijk aanwezig zijn en wat de verwachte effecten van de (voorgenomen) werkzaamheid op deze soorten zijn. Van de uitkomsten ontvangt de gebruiker een rapport met daarin o.a. de mogelijk aanwezige beschermde soorten, een beschrijving van de leefgebieden en een beknopt advies hoe met deze soorten rekening te houden. BeSI is gekoppeld aan de Vergunningcheck in het Omgevingsloket van het DSO. Daarmee wordt het voor o.a. initiatiefnemers, onderzoekers en overheden eenvoudiger om te voldoen aan de zorgplicht.

Lees meer over de Beschermde SoortenIndicator.

Samenhang BeSI met NDFF en Kennisdocumenten Soorten – Natuurbescherming

De waarnemingen van planten en dieren die zijn opgeslagen in en gecontroleerd door de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn de belangrijkste bron voor BeSI. Net als BeSI wordt de NDFF door BIJ12 beheerd. BeSI zit dus dicht bij de bron.

BIJ12 ontwikkelt ook kennisdocumenten over beschermde soorten. In deze documenten wordt voor ongeveer twintig soorten o.a. de soortkenmerken, de leefwijze en de maatregelen die je ten gunste van een soort kunt nemen, beschreven. De bedoeling is om op termijn vanuit BeSI naar de kennisdocumenten te verwijzen, zodat een gebruiker direct vanuit het BeSI-rapport extra achtergrondinformatie over zo’n soort kan raadplegen.

Bekijk de kennisdocumenten.

Vragen of een demo?

Voor vragen of een demo kunt u contact opnemen met Marcel Mikkers, Product Owner IKN en BeSI, informatiekaartnatuur@bij12.nl of beschermdesoortenindicator@bij12.nl.

Gerelateerd nieuws