Er zijn afweermaatregelen tegen predatoren (lijst a) van datum x tot datum y.

Wet- en regelgeving

Bij de uitvoering van het ANLb moet rekening gehouden worden met Regelgeving en beheereisen (RBE), en Goede landbouw- en milieucondities (GLMC). Zie hiervoor de Uitvoeringsregeling GLB 2023, Bijlage 3. bij artikel 32, onderdeel a, en Bijlage 4. bij artikel 32, onderdeel b, en de Bijlage 3 Beleidsregel verlagen subsidie GLB.

Voor deze beheeractiviteit geldt specifiek:

Nederlands wetgevingskaderArtikelenOnderwerp van controleAanvullende opmerking
Wet natuurbeschermingArtikel 3.5, eerste tot en met vierde lidHet verbod om in het wild levende dieren van de soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, alsmede om hun eieren opzettelijk te vernielen of te rapen of hun voortplantings- en rustplaatsen te beschadigen of te vernielen.Alleen voor zover het gaat om de predatorsoort wolf of otter
Wet natuurbeschermingArtikel 3.5, eerste tot en met vierde lidHet verbod om in het wild levende zoogdieren, bedoeld in onderdeel A van de bijlage bij de Wet natuurbescherming, opzettelijk te doden of te vangen, alsmede om hun vaste voortplantings- en rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.Alleen voor zover het gaat om de predatorsoort vos, boommarter, bunzing, hermelijn, steenmarter of wezel

Ketenpartner

Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beheeractiviteit.

Controlewijze

Zicht.

Maximale vergoeding

Informatie over de maximale vergoedingen voor deze activiteit kunt u vinden op deze pagina. De hoogte van de vergoeding die de deelnemer ontvangt, hangt af van de afspraken tussen deelnemer en collectief.

Gerelateerd beheerpakket

Gerelateerde activiteit

Gerelateerde kennis