Het leefgebied dooradering bestaat uit een breed scala aan opgaande en natte landschapselementen met uiteenlopende dimensies. De opgaande elementen bestaan uit o.a. bomenrijen, singels, struweel en ruigte. Kenmerkende doelsoorten van zijn zowel soorten die voedsel in deze landschapselementen zelf vinden als broedvogels die er broeden maar voedsel daarbuiten vinden (zomer en winter). De natte elementen bestaan uit watergangen en poelen. De aanwezigheid van poelen en sloten is van belang voor het voorkomen van amfibieën en libellen, en werken vaak als stapstenen. Met behulp van het ANLb kan onderhoud van landschapselementen worden georganiseerd met als doel de instandhouding van deze elementen te waarborgen en het creëren en behouden van voortplantingshabitat en rust, schuil- en foerageerplekken.

Gerelateerde kennis