Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn danwel bodemverbeteraars gericht op bodembiologie).

Wet- en regelgeving

Bij de uitvoering van het ANLb moet rekening gehouden worden met Regelgeving en beheereisen (RBE), en Goede landbouw- en milieucondities (GLMC). Zie hiervoor de Uitvoeringsregeling GLB 2023, Bijlage 3. bij artikel 32, onderdeel a, en Bijlage 4. bij artikel 32, onderdeel b, en de Bijlage 3 Beleidsregel verlagen subsidie GLB.

Voor deze beheeractiviteit geldt specifiek:

Nederlands wetgevingskaderArtikelenOnderwerp van controleAanvullende opmerking
Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling meststoffenwetArtikel 7 jo. de artikelen 8, onderdelen a en b910 en 12, eerste tot en met derde lid, van de Meststoffenwet jo. de artikelen 24 tot en met 29 van de Uitvoeringsregeling meststoffenwetHet verbod in enig kalenderjaar op een bedrijf meststoffen op of in de bodem te brengen, tenzij de stikstofgebruiksnorm en de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen in acht zijn genomen.
Meststoffenwet in samenhang met de Uitvoeringsregeling meststoffenwetArtikel 7 jo. de artikelen 8, onderdeel c11 en 12, vierde en vijfde lid, van de Meststoffenwet jo. de artikelen 29a tot en met 34 van de Uitvoeringsregeling meststoffenwetHet verbod in enig kalenderjaar op een bedrijf meststoffen op of in de bodem te brengen, tenzij de fosfaatgebruiksnorm in acht is genomen.
Besluit gebruik meststoffenArtikel 3bHet verbod om in de periode 1 september tot en met 31 januari op het gebruik van dierlijke meststoffen, stikstofkunstmest, zuiveringsslib, compost, herwonnen fosfaten, overige organische meststoffen of een mengsel daarvan tegelijkertijd met het beregenen, bevloeien of infiltreren van de bodem.Alleen voor zover de activiteit gericht is op het gebruik van een bodemverbeteraar welke valt onder één van de genoemde categorieën.
Besluit gebruik meststoffenArtikel 4, eerste en tweede lidHet verbod op het gebruik, voor zover het vaste dierlijke mest betreft, in de van de grondsoort afhankelijke periode.Alleen voor zover de activiteit gericht is op het uitrijden van ruige stalmest.

Ketenpartner

Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beheeractiviteit.

Controlewijze

Zicht, meten bemeste oppervlakte en melding.

Maximale vergoeding

Informatie over de maximale vergoedingen voor deze activiteit kunt u vinden op deze pagina. De hoogte van de vergoeding die de deelnemer ontvangt, hangt af van de afspraken tussen deelnemer en collectief.

Gerelateerd beheerpakket

Gerelateerde activiteit

Gerelateerde kennis