Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal a m2 (alleen op grasland) dan wel via een rustperiode van datum x tot datum y, waarbij de vrijwaring duurt tenminste 14 kalenderdagen duurt, of via het plaatsen van nestbeschermers Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op stalkaart of via geo informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst.

Wet- en regelgeving

Bij de uitvoering van het ANLb moet rekening gehouden worden met Regelgeving en beheereisen (RBE), en Goede landbouw- en milieucondities (GLMC). Zie hiervoor de Uitvoeringsregeling GLB 2023, Bijlage 3. bij artikel 32, onderdeel a, en Bijlage 4. bij artikel 32, onderdeel b, en de Bijlage 3 Beleidsregel verlagen subsidie GLB.

Voor deze beheeractiviteit geldt specifiek:

Nederlands wetgevingskaderArtikelenOnderwerp van controleAanvullende opmerking
Wet natuurbeschermingArtikel 3.1Het verbod om bepaalde vogelsoorten te doden, te vangen of te verstoren, alsmede om hun nesten, rustplaatsen of eieren te vernielen, te beschadigen of weg te nemen.Alleen voor zover de activiteit gericht is op het beschermen van vogels d.m.v. een rustperiode, nestenclave of nestbeschermer.

Ketenpartner

Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beheeractiviteit.

Controlewijze

Zicht tijdens rustperiode. Overige periodes administratieve controle.

Maximale vergoeding

Informatie over de maximale vergoedingen voor deze activiteit kunt u vinden op deze pagina. De hoogte van de vergoeding die de deelnemer ontvangt, hangt af van de afspraken tussen deelnemer en collectief.

Gerelateerd beheerpakket

Gerelateerde activiteit

 

Gerelateerde kennis