Jaarlijks is minimaal f% tot maximaal g% van oppervlakte van de beheereenheden in het leefgebied is gekapt, geknot, gesnoeid of gedund ten behoeve handhaven verschijningsvorm.

Wet- en regelgeving

Bij de uitvoering van het ANLb moet rekening gehouden worden met Regelgeving en beheereisen (RBE), en Goede landbouw- en milieucondities (GLMC). Zie hiervoor de Uitvoeringsregeling GLB 2023, Bijlage 3. bij artikel 32, onderdeel a, en Bijlage 4. bij artikel 32, onderdeel b, en de Bijlage 3 Beleidsregel verlagen subsidie GLB.

Voor deze beheeractiviteit geldt specifiek:

Nederlands wetgevingskaderArtikelenOnderwerp van controleAanvullende opmerking
Uitvoeringsregeling GLB 2023Artikel 32, onderdeel b, jo. bijlage 4, paragraaf 4, onder 8, achtste lidHet verbod om een houtopstand (anders dan bij wijze van dunning) zonder voorafgaande tijdige kennisgeving of in strijd met een kapverbod te (doen) vellen, of te (doen) vellen zonder deze te herbeplanten op een bosbouwkundig verantwoorde wijze.Alleen voor zover de activiteit wordt uitgevoerd op een houtopstand als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming
Uitvoeringsregeling GLB 2023Artikel 32, onderdeel b, jo. bijlage 4, paragraaf 4, onder 8, negende lidHet verbod om heggen en bomen te snoeien in de periode 15 maart t/m 15 juli en in het geval buiten die periode door vogels wordt gebroed.

Ketenpartner

Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beheeractiviteit.

Controlewijze

Zicht en melding.

Maximale vergoeding

Informatie over de maximale vergoedingen voor deze activiteit kunt u vinden op deze pagina. De hoogte van de vergoeding die de deelnemer ontvangt, hangt af van de afspraken tussen deelnemer en collectief.

Gerelateerd beheerpakket

Gerelateerde activiteit

Gerelateerde kennis