Vragenboom

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dient u te onderzoeken of u een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit nodig heeft. Stikstof is namelijk één van relevante drukfactoren in het natuurbeschermingsrecht. De vragenboom vergunningverlening helpt u bij de beoordeling van de vergunningplicht voor wat betreft het aspect stikstof.

Vraag 4. Mogelijke toename stikstofdepositie

Vragenboom Vergunningverlening (4/8)

Wilt u bij de passende beoordeling gebruik maken van gebruik maken van mitigerende maatregelen*?

 

Naar vorige pagina

*Mitigerende maatregelen

Een maatregel is in ieder geval mitigerend als het schadelijke gevolgen voorkomt op de plaats waar deze zich zouden voordoen als de maatregel niet wordt getroffen. Indien de schadelijke gevolgen voor het stikstofgevoelige gebied niet voorkomen kunnen worden, dan heeft de maatregel geen mitigerend karakter en kan deze niet worden betrokken in de passende beoordeling. Dit betreft inzake stikstof een bronmaatregel die direct of indirect wordt toegepast om toenames van stikstofdepositie te verminderen of voorkomen. Het toepassen van een mitigerende maatregel is alleen mitigerend indien het voorafgaand aan de wijziging van het project plaatsvindt.