Vragenboom

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dient u te onderzoeken of u een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit nodig heeft. Stikstof is namelijk één van relevante drukfactoren in het natuurbeschermingsrecht. De vragenboom vergunningverlening helpt u bij de beoordeling van de vergunningplicht voor wat betreft het aspect stikstof.

Vraag 7. Overige opties

Vragenboom Vergunningverlening (7/8)

Kunt u op basis van een ADC-toets* alsnog in aanmerking komen voor een vergunning?

A.

Ja. Vraag de vergunning aan bij de provincie of voeg de stukken toe aan de Wabo-vergunningaanvraag bij de gemeente of Omgevingsdienst.

Einde vragenboom
B.

Nee. In deze vorm is uw project niet vergunbaar. Wijzig uw project en ga terug naar vraag 3 om de vragenboom opnieuw in te vullen.

Einde vragenboom
Naar vorige pagina

* ADC-toets

Als significante negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten, kan de Wnb-vergunning verleend worden. Als significante gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, kan eventueel op basis van de ADC-toets (Alternatieven, Dwingende reden, Compensatie) alsnog een Wnb-vergunning worden verleend. De eisen hiervoor zijn erg streng. Voor het doorlopen van de ADC-toets verwijzen wij naar de Handreiking ADC toets en raden wij u aan contact op te nemen met het bevoegd gezag.