Vragenboom

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dient u te onderzoeken of u een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit nodig heeft. Stikstof is namelijk één van relevante drukfactoren in het natuurbeschermingsrecht. De vragenboom vergunningverlening helpt u bij de beoordeling van de vergunningplicht voor wat betreft het aspect stikstof.

Vraag 3. Voortoets

Vragenboom Vergunningverlening (3/8)

Is op basis van een voortoets* (eventueel met intern salderen** uit te sluiten dat de depositie als gevolg van de beoogde activiteit/ uitbreiding/ wijziging leidt tot significante negatieve gevolgen op relevante hexagonen***?

A.

Ja. Een passende beoordeling voor het onderdeel stikstofdepositie is niet nodig. De activiteit is vergunningvrij** voor het onderdeel stikstof van de Wet natuurbescherming.

Einde vragenboom
B.

Nee, uit de voortoets volgt dat een passende beoordeling nodig is

Ga door naar vraag 4
Naar vorige pagina

* Voortoets Natura 2000 en Wet natuurbescherming

Meer informatie over de voortoets is te vinden in de Handreiking Voortoets Stikstof.

** Vergunningvrij Intern salderen

Bij intern salderen (geen depositie toename ten opzichte van de referentiesituatie) kunt u volstaan met een voortoets. Uit de uitspraak van de Raad van State inzake de Logtsebaan blijkt dat sinds 1 januari 2020 geen vergunning nodig is voor intern salderen. Dat betekent dat als een activiteit of een project wordt uitgevoerd waarbij (alleen) intern salderen wordt toegepast, dit binnen de bestaande depositie is toegestaan zonder (aanvullende) vergunning daarvoor. In de kamerbrief van 25 november 2022 kondigt de minister van Natuur en Stikstof aan dat intern salderen weer vergunningplichtig wordt.

*** Relevante hexagonen

De definitie van relevant hexagoon is te vinden in de provinciale beleidsregels salderen. Zie ook het Handboek Data 2022 (paragraaf 4.6.1)  op de website van AERIUS.