Vragenboom

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dient u te onderzoeken of u een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit nodig heeft. Stikstof is namelijk één van relevante drukfactoren in het natuurbeschermingsrecht. De vragenboom vergunningverlening helpt u bij de beoordeling van de vergunningplicht voor wat betreft het aspect stikstof.

Vraag 2. Uitgangssituatie

Vragenboom Vergunningverlening (2/8)

2A. Is de beoogde activiteit een aanpassing of een uitbreiding van een bestaande activiteit?

B.

Nee, het gaat om een bestaande activiteit die niet wijzigt

Ga door naar vraag 2B
C.

Nee, de voorziene activiteit (tijdelijk of permanent) is nieuw

Vraag 3. Voortoets

2B. Welke van de onderstaande situaties is voor uw bestaande activiteit van toepassing?

A.

Vergund op grond van de Wet natuurbescherming of de Natuurbeschermingswet 1998

Ga door naar vraag 3
B.

Milieutoestemming met passende beoordeling* Neem contact op met het bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de gemeente of omgevingsdienst

Einde vragenboom
C.

Omgevingsvergunning natuur met VVGB

Ga door naar vraag 3
D.

Geen (volledige) toestemming. Kies dit antwoord ook indien u een milieutoestemming zonder passende beoordeling/ecologisch rapport hebt. Of u bent bijvoorbeeld interimmer

Ga door naar vraag 8
Naar vorige pagina

* Milieutoestemming met passende beoordeling

Meer informatie over de voortoets is te vinden in de  Handreiking Voortoets Stikstof.
Wanneer in de passende beoordeling/het ecologisch rapport van de aanvraag, of in de vergunning, een uitgebreide beoordeling is opgenomen waaruit blijkt dat getoetst is aan de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, kunt u dit mogelijk gebruiken als referentiesituatie. Indien de beoordeling bestaat uit een zeer beperkte tekst is dit onwaarschijnlijk. Neem voor de zekerheid contact op met het bevoegd gezag.