Vragenboom

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dient u te onderzoeken of u een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit  nodig heeft. Stikstof is namelijk één van relevante drukfactoren in het natuurbeschermingsrecht. De vragenboom vergunningverlening helpt u bij de beoordeling van de vergunningplicht voor wat betreft het aspect stikstof.

 

Vraag 8. Uitgangssituatie

Vragenboom Vergunningverlening (8/8)

8A: Hebt u een onherroepelijke nog geldige vergunning dan wel geldende melding op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel milieu, de Wet milieubeheer of de Hinderwet op een of meer van de referentiedata?

A.

Ja. De niet-vervallen rechten uit deze toestemming(en) gebruikt u als de referentiesituatie*.

Ga door naar vraag 3

8B: Voert u een activiteit uit waarvoor op grond van artikel 2.7 geen natuurvergunning nodig is van de Wet natuurbescherming (onder andere tracébesluiten en kavelbesluiten in de zin van de Wet windenergie op zee)?

 

A.

Ja. Gebruik de gegevens van het bestaande project voor de referentiesituatie*.

Ga door naar vraag 3

8C: Voert u een activiteit uit die onder artikel 9.4, achtste lid van de Wet natuurbescherming valt (bijvoorbeeld uitzonderingssituaties voor wegen, activiteiten in de economische exclusieve zone)?

A.

Ja. Gebruik de gegevens van het bestaande project voor de referentiesituatie*

Ga door naar vraag 3

8D: Is er een bestaande activiteit die op de Europese referentiedatum (referentiedata) was toegestaan zonder milieutoestemming en die sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest?

A.

Ja. Gebruik de gegevens van het bestaande project voor de referentiesituatie*.

Ga door naar vraag 3

8E: Is één van de onderstaande omschrijvingen op uw situatie van toepassing op voor uw bestaande activiteit?

  1. U beschikt niet over een (volledige) natuurtoestemming
  2. U heeft een milieutoestemming** zonder passende beoordeling/ecologisch rapport
  3. U bent een interimmer

 

A.

Ja. Uw activiteit en/of uitbreiding/ aanpassing geldt als een nieuw project.

Ga door naar vraag 3
B.

Nee. Neem contact op met het bevoegd gezag voor advies. Uw casus valt mogelijk buiten de kaders van deze vragenboom en heeft individuele beoordeling nodig.

Einde vragenboom
Naar vorige pagina

* Bepalen referentiesituatie

Raadpleeg ook de actuele provinciale beleidsregels salderen om de referentiesituatie te bepalen indien u wilt salderen met de referentiesituatie. Klik hier voor het bepalen van de referentiesituatie.

** Milieutoestemming met passende beoordeling

Wanneer in de passende beoordeling/het ecologisch rapport van de aanvraag, of in de vergunning, een uitgebreide beoordeling is opgenomen waaruit blijkt dat getoetst is aan de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, kunt u dit mogelijk gebruiken als referentie-situatie. Indien de beoordeling bestaat uit een zeer beperkte tekst is dit onwaarschijnlijk. Neem voor de zekerheid contact op met het bevoegd gezag.