Vragenboom

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dient u te onderzoeken of u een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit nodig heeft. Stikstof is namelijk één van relevante drukfactoren in het natuurbeschermingsrecht. De vragenboom vergunningverlening helpt u bij de beoordeling van de vergunningplicht voor wat betreft het aspect stikstof.

 

Vraag 6. Effecten inzichtelijk maken

Vragenboom Vergunningverlening (6/8)

Kunt u in een ecologische onderbouwing* significante negatieve gevolgen voor relevante hexagonen** uitsluiten?

A.

Ja. Vraag de vergunning aan bij de provincie of voeg de stukken toe aan de Wabo-vergunningaanvraag bij de gemeente of Omgevingsdienst.

Einde vragenboom
Naar vorige pagina

* Ecologische onderbouwing als onderdeel van de passende beoordeling

Een toename van depositie in een al overbelaste situatie, dus boven de KDW, heeft in beginsel een significant effect maar met een goede locatie- of projectspecifieke ecologische onderbouwing kan mogelijk nog worden onderbouwd dat significante negatieve effecten zijn uitgesloten.

**Relevante hexagonen

De definitie van relevant hexagoon is te vinden in de provinciale beleidsregels salderen. Voor intern salderen wordt dezelfde definitie gehanteerd als bij extern salderen. Zie ook het Handboek Data 2022 paragraaf 4.6.1 op de website van AERIUS.