Collectieven kunnen gebruik maken van beheerpakketten. De beheerpakketten zijn tot stand gekomen op basis van eigen inzichten van collectieven en getoetst op ecologische effectiviteit, EU conformiteit en nationale voorschriften door de Commissie Beheerpakketten & Tarieven van BoerenNatuur en vervolgens goedgekeurd door Provincies en de Adviesgroep Groene en Blauwe Diensten.

Het Overzicht Beheerpakketten ANLb is een hulpmiddel voor collectieven om snel inzicht te krijgen in welke beheerpakketten er beschikbaar zijn voor het agrarisch natuurbeheer. Het Overzicht Beheerpakketten is bedoeld als brede landelijke standaard op basis waarvan het agrarisch natuurbeheer, dat gericht is op instandhouding van internationale doelsoorten, effectief uitgevoerd kan worden. De beheerpakketten zijn opgebouwd uit één of meerdere beheeractiviteiten uit de koppeltabel die te vinden is op deze pagina. Het overzicht levert de verzameling van de naar verwachting meest gewenste en te gebruiken beheerpakketten.

De provincies en de waterschappen hebben via goedkeuring in de Commissie Beheerpakketten en Tarieven van BoerenNatuur deze pakketten erkend als nuttig en bruikbaar voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. RvO.nl heeft de pakketten en de bijbehorende adviestarieven getoetst op EU-conformiteit en controleerbaarheid

Het Overzicht Beheerpakketten wordt jaarlijks aangepast. Voor elk beheerjaar geldt een nieuwe versie. Bestaande pakketten en pakketvarianten worden zo weinig mogelijk aangepast. Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen soms dwingen tot aanpassingen.

Meer informatie

Gerelateerde kennis