logobij12 zonder werkt voor provincies klein

Nieuwsbrief Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer (ANLb)

23 april 2018
vitaal platteland koeien in de wei 928 px breed

Voorwoord

Het gaat goed met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). In het veld is de lente merkbaar; de leefgebieden voor de soorten krijgen weer kleur en ook het controleseizoen is weer begonnen. In deze nieuwsbrief doen we er verslag van. Binnen het project ANLb 2.0 werken we aan een nog effectievere en efficiëntere uitvoering van het ANLb. Zo is er op onze site een nieuwe Indicatorsoortenlijst beschikbaar met een beter, wetenschappelijk onderbouwd toetsingskader voor controles op het niet-bemesten van akkers en graslanden. Ook zijn brochures gemaakt over de beheermogelijkheden en de taak- en rolverdeling bij het ANLb-water. Verder vertellen we u over pilotvoorstellen voor natuurinclusieve landbouw in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Jolinda van der Endt
directeur BIJ12
In deze nieuwsbrief:
  • Provincies zetten in op behoud weide- en akkervogels
  • NVWA controleert uitvoering ANLb via steekproef
  • Lijst Indicatorsoorten voor niet-bemesten verbeterd
  • Pilots natuurinclusieve landbouw voor nieuwe GLB

Provincies zetten in op behoud weide- en akkervogels

Provincies en maatschappelijke partijen gaan zich nog meer inzetten voor behoud van weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van de kwaliteit van hun leefgebieden en natuurreservaten.

NVWA controleert uitvoering ANLb via steekproef

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert voor het ANLb in 2018 minimaal 5% van het ANLb-beheer in het veld bij de agrarische collectieven. Het gaat om ongeveer 14.000 beheeractiviteiten. De controle gebeurt op basis van een steekproef.

Lijst Indicatorsoorten voor niet-bemesten verbeterd

Bepaalde plantensoorten groeien alleen op niet-bemeste akkers en graslanden. Ze zijn een goede indicatie dat een perceel niet bemest is. De lijst van deze zogenoemde ‘indicatorsoorten’ is onlangs vernieuwd.

Pilots natuurinclusieve landbouw voor nieuwe GLB

BoerenNatuur ontwikkelt in afstemming met de regio's en in opdracht van het ministerie van LNV meerdere pilots over natuur-inclusieve landbouw. Hiermee speelt men in op de verwachte mogelijkheden van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en ontwikkelingen in de markt, zoals duurzamer werken binnen de zuivelketen.

Lees ook:

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van BIJ12. Neem voor informatie contact op met communicatie@bij12.nl

BIJ12
Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht
T: 085 – 486 22 22
F: 085 – 486 22 33
www.bij12.nl
twitter linkedin