Stikstofruimte inzichtelijk via Open data

Gepubliceerd op: 07 maart 2024

De stikstofdepositieruimte die in het stikstofregistratiesysteem (SSRS) en de overige stikstofbanken is opgenomen is vanaf vandaag inzichtelijk via open data.

De open data is per bank in te zien via het Nationaal Georegister in een bestand met de totale hoeveelheid beschikbare stikstofdepositieruimte per hectare stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Projecten die aanspraak willen maken op ruimte uit een stikstofbank moeten wel passen binnen het specifieke doel van de betreffende bank.

Vulling stikstofbanken

Inmiddels is sinds 27 februari 2023 stikstofdepositieruimte voor toestemmingverlening verkregen uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) geregistreerd in de SSRS-bank in AERIUS Register. Ook de vrijgemaakte Srv-ruimte die bewaard wordt omdat is ingeschat dat deze niet additioneel is, is inzichtelijk via open data. Ruimte uit de Srv waarvan nu nog niet kan worden aangenomen dat deze additioneel is, wordt bewaard. De minister voor Natuur en Stikstof kan die ruimte alsnog beschikbaar stellen ten behoeve van toestemmingverlening indien uit een nadere onderbouwing blijkt dat deze ruimte wél additioneel is. Steeds wordt bezien of er mogelijkheden zijn om deze ruimte zo snel mogelijk ter beschikking te stellen voor het legaliseren van PAS-meldingen.

Toets additionaliteit

De hoeveelheid stikstofdepositieruimte die nu beschikbaar is voor toestemmingverlening is beperkt. Dit komt omdat uit de provinciale natuurdoelanalyses blijkt dat de staat van de natuur op veel plekken niet goed is. Op dit moment is er sprake van (dreigende) verslechtering in verschillende Natura 2000-gebieden, waarbij stikstofdepositie een belangrijke drukfactor is. Voor veel habitattypen en/of leefgebieden van soorten in deze gebieden kan met de op dit moment beschikbare gegevens niet met zekerheid gesteld worden dat de depositiedaling dankzij de Srv niet nodig is om de (dreigende) verslechtering tegen te gaan. Pas als dat het geval is, en wordt voldaan aan het zogenoemde ‘additionaliteitsvereiste’, mag de depositiedaling benut worden voor toestemmingverlening.

Daarom heeft er een vullingstoets op additionaliteit plaatsgevonden voor de SSRS-bank. In deze vullingstoets is gebruik gemaakt van de meest recente inzichten over de staat van de natuur uit de natuurdoelanalyses. Bij uitgifte uit de bank zal bij toestemmingverlening ook een toets plaatsvinden op additionaliteit.

Kennisgeving nieuwe stikstofdepositieruimte

Sinds de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt via berichtgeving op onslevendlandschap.nl (voorheen aanpakstikstof.nl) en deze website aangekondigd dat er depositieruimte geregistreerd is in AERIUS Register en beschikbaar is voor toestemmingverlening. Dit is tevens in de regelingswijziging opgenomen.

Het toevoegen van stikstofdepositieruimte wordt via nieuwsberichten aangekondigd. Wilt u een melding hiervan krijgen? Dan kunt  u zich abonneren op nieuwsberichten op de website van AERIUS.

Heeft u vragen over de stikstofbank? Kijk eens op onze pagina over Stikstofbanken. De link naar de Open data staat ook op de pagina over Rijksbanken (SSRS).

Gerelateerd nieuws