Aanpassingen provinciale beleidsregels intern en extern salderen

Gepubliceerd op: 26 juni 2020

Provincies hebben de beleidsregels voor het intern en extern salderen aangepast. De wijzigingen houden verband met de referentiesituatie, de warme sanering varkenshouderijen en het stikstofregistratiesysteem (SSRS). De oude beleidsregels zijn hier te vinden.

De nieuwe beleidsregels zijn hier te vinden.

Waarom zijn er aanpassingen gedaan?

De bestaande beleidsregels hadden in de praktijk enkele onbedoelde effecten. Met deze aanpassingen worden deze effecten opgeheven.

Koeien in de wei

Welke aanpassingen zijn het?

De volgende inhoudelijke aanpassingen zijn in de beleidsregels doorgevoerd:

  1. In bepaalde gevallen wordt intern salderen mogelijk, ook al is de bestaande bebouwing al gesloopt. Voorwaarde is een rechtstreeks verband tussen de beëindiging van een activiteit (met gesloopte gebouwen) en het voornemen voor een nieuwe activiteit op de betreffende locatie. Vooral woningbouwprojecten stuitten op de bepaling in de beleidsregels, dat intern salderen alleen kan als de bestaande bebouwing nog niet is gesloopt. Dit onbedoelde effect wordt nu gerepareerd.
  2. Deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen kunnen eenmalig maximaal 15% stikstofruimte houden om op hun locatie te kunnen doorstarten met andere bedrijfsmatige activiteiten, niet zijnde intensieve veehouderij. Dit biedt deze ondernemers toekomstperspectief.
  3. De beleidsregels worden aangevuld met een artikel over het stikstofregistratiesysteem (SSRS), waarin onder andere wordt bepaald dat de provincies uitgaan van volledige aanvragen om voor prioritering voor stikstofruimte uit het SSRS in aanmerking te komen.

Gerelateerd nieuws