De Handreiking is bedoeld om initiatiefnemers duidelijkheid te geven over een goede invulling en afbakening van de Voortoets. In de Voortoets wordt beoordeeld of een plan of project zelfstandig of in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Wanneer in de Voortoets op voorhand significante gevolgen met zekerheid kunnen worden uitgesloten, is geen passende beoordeling en, ingeval van projecten, geen vergunning vereist.

Op grond van de AERIUS-resultaten kunnen significant negatieve gevolgen van een plan of project op voorhand uitgesloten worden als op geen enkel stikstofgevoelig habitattype of leefgebiedtype de KDW (bijna) wordt overschreden met meer dan 0,00 mol N/ha/jr. De Voortoets bestaat dan enkel uit een beschrijving van de uitgangspunten van de emissieberekening, de AERIUS-resultaten en de conclusie dat significante gevolgen zijn uitgesloten.

Indien er wel sprake is van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats, met een (naderende) overschrijding van de KDW, geeft de AERIUS-berekening alleen niet altijd uitsluitsel. Er kunnen situaties zijn waarbij toch eveneens op voorhand geconcludeerd kan worden dat significante effecten zijn uitgesloten. Daarom kan na interpretatie van de AERIUS-resultaten, de Voortoets aangevuld worden met een analyse van aanvullende, objectieve gegevens. De Handreiking geeft voorbeelden van objectieve gegevens; o.a. wetenschappelijk onderzoek, beheerplannen en gebiedsanalyses. Ook geeft de Handreiking een aantal kwalitatieve voorbeelden waaruit op voorhand geconcludeerd kan worden dat significante effecten uitgesloten zijn. Er mogen in een Voortoets geen mitigerende maatregelen worden betrokken, omdat de noodzaak daartoe betekent dat niet op voorhand vaststaat dat significante gevolgen zijn uit te sluiten.

De grens tussen de Voortoets en de Passende Beoordeling is niet wettelijk vastgelegd. Aan de handreiking kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De handreiking wordt periodiek geactualiseerd, onder meer naar aanleiding van jurisprudentie en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Initiatiefnemers, ecologische deskundigen en andere belanghebbenden worden geadviseerd om altijd de meest recente versie van de Handreiking te gebruiken.

Download hier de Handreiking Voortoets StikstofDeze link opent in een nieuw tabblad
Bekijk hier de veelgestelde vragen over de Voortoets

Gerelateerd nieuws