Provincies: Noodzakelijke maatregelen voor stikstofgevoelige natuur in Nederland liggen goed op schema

Gepubliceerd op: 12 december 2019

De maatregelen die in Nederland in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof waren afgesproken om verslechtering van stikstofgevoelige natuur te voorkomen liggen goed op schema. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die de 12 provincies vandaag publiceren.

1847 herstelmaatregelen

De 12 provincies en de ministeries van LNV, IenW en Defensie werken sinds 2015 gericht aan herstelmaatregelen in stikstofgevoelige natuur in 118 Nederlandse Natura 2000-gebieden, waarmee verslechtering van deze gebieden wordt voorkomen. Dat is een forse opgave: 1847 maatregelen moeten in 2021 zijn uitgevoerd. Hiervan zijn 516 maatregelen afgerond (peildatum 31 maart 2019). 1255 maatregelen zijn op dit moment nog in uitvoering. Daarmee ligt de totale opgave voor meer dan 95% op schema.

Stikstof

In de Nederlandse natuur komt op dit moment veel te veel stikstof terecht, waardoor de kwaliteit van deze natuur verslechtert. Dat is nog eens onderstreept door de Raad van State, die het voormalige Programma Aanpak Stikstof op 29 mei onderuit haalde. Naast het verminderen van de stikstofdepositie in de natuur is het volgens de Raad van groot belang dat Nederland goede voortgang boekt met het herstellen van kwetsbare natuur. De uitvoering van de afgesproken maatregelen is van groot belang voor de bescherming en uiteindelijk herstel van de natuur.

Zorgvuldige gebiedsprocessen kosten tijd

De rapportage laat zien dat voor 76 maatregelen uit het voormalige PAS, tijdige realisatie onder druk staat. De knelpunten die daarbij optreden worden beschreven. Daarmee bevat de voortgangsrapportage leerpunten voor de versnelling van natuurherstel. Knelpunten treden met name op bij complexe maatregelen, waarbij ook ingrepen buiten de Natura 2000-gebieden nodig zijn om de noodzakelijke omgevingscondities te realiseren. Denk aan grondwaterpeil, grondwaterkwaliteit en het verminderen van de directe stikstofdepositie. De uitvoering van dit type maatregelen is vaak belegd in gebiedsprocessen die om een zorgvuldige voorbereiding vragen. Voor zaken als besluitvorming, de daarmee samenhangende procedures, en grondverwerving moet bovendien voldoende tijd worden uitgetrokken.

Jaarlijkse rapportage

Provincies rapporteren jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van herstelmaatregelen. Ten opzichte van de vorige rapportages zijn maatregelen in gebiedsprocessen in Overijssel minder ver uitgesplitst. Hierdoor sluit het detailniveau van deze maatregelen beter aan bij de maatregelen van de andere bestuursorganen. Deze aanpassing in de manier van rapporteren betekent niet dat de inspanning voor natuurherstel is verminderd.

Voorbeelden van herstelmaatregelen

Bekijk hier een aantal voorbeelden van uitgevoerde herstelmaatregelen.

Gerelateerd nieuws