Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Deze actualisatie bevat de recente inzichten uit metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en -neerslag. Op deze manier wordt bij toestemmingsverlening en monitoring uitgegaan van actuele gegevens.

AERIUS Calculator wordt gebruikt om de stikstofneerslag van activiteiten op stikstofgevoelige natuurgebieden te berekenen en dient als hulpmiddel voor toestemmingverlening.
AERIUS Monitor geeft­ informatie over de huidige en verwachte stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden. Met deze gegevens is inzichtelijk of en in welke mate de Kritische Depositiewaarde (KDW) wordt overschreden. De KDW is de wetenschappelijk bepaalde waarde waarboven het risico bestaat dat die natuur significant schade ondervindt door de invloed van stikstof.

Aanpassingen in AERIUS

Bij de jaarlijkse actualisatie worden actuele gegevens over de uitstoot en neerslag van stikstof samen met recente wetenschappelijke inzichten verwerkt in de nieuwe versie van AERIUS. Onderdeel van de actualisatie dit jaar is bijvoorbeeld het verwerken van de uitkomsten van het onderzoek over de herziening van de KDWDeze link opent in een nieuw tabblad. Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld bronnen die stikstof uitstoten, rekenmodellen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden ontwikkelen zich voortdurend, ook als gevolg van veranderende omstandigheden. Deze data komen van het RIVM en van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR). Daarnaast worden een aantal functionele wijzigingen doorgevoerd in AERIUS.

Gevolgen voor lopende vergunningprocedures

Het is wett­elijk verplicht om bij vergunningverlening uit te gaan van de actuele versie van AERIUS. Vanaf 5 oktober is het wettelijk verplicht om AERIUS Calculator versie 2023 te gebruiken voor toestemmingverlening. Bij lopende procedures betekent dit, dat een nieuwe berekening uitgevoerd moet worden. Na de actualisatie zal de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2023 (de versie na actualisatie) mogelijk anders zijn dan bij doorrekenen met AERIUS Calculator 2022.

Voor nieuwe aanvragen kan het – gezien de doorlooptijd van aanvraag tot besluit – daarom verstandig zijn om met de berekening te wachten op de nieuwe versie van AERIUS Calculator.

Infographic: Actualisatie AERIUS | Afbeelding | Aanpak Stikstof

infographic over de actualisatie AERIUS oktober 2023

infographic over de actualisatie AERIUS oktober 2023

Gerelateerd nieuws