BIJ12 biedt uniforme dataset voor stikstofaanpak in grensgebieden

Gepubliceerd op: 23 oktober 2023

Met bijdragen van het RIVM, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Duitse Umweltbundesamt (UBA) heeft BIJ12 een grensoverschrijdende dataset met stikstofemissies beschikbaar gesteld. De dataset helpt provincies en hun gebiedspartners in de grensregio’s bij het vormen van een gezamenlijk feitenbeeld.

In gebiedsprocessen werken provincies samen met gebiedspartners aan het behalen van landelijke doelen op het gebied van natuur en stikstof, klimaat en water. In die integrale opgave komen veel informatiestromen bij elkaar. BIJ12 en de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunen provincies met kennis, data en informatie.

Samenwerking met buurlanden

Omdat natuur en stikstofemissies zich niet houden aan landsgrenzen, wordt er veel samengewerkt met buurlanden. Zo werken onder regie van de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg samen met Vlaamse besturen aan grensoverschrijdende pilots in de Voerstreek, Grenspark Kempen, Antwerps havengebied en de Westerschelde . Ook in de Duitse grensregio’s vindt in toenemende mate samenwerking plaats.

Vanuit die samenwerking ontstond over en weer de behoefte aan een gedeeld grensoverschrijdend feitenbeeld van stikstofbronnen in de regio. Omdat deze informatie door verschillende partijen wordt verzameld, bewerkt en gepubliceerd, lukte het de samenwerkende partijen in de grensstreek niet om tot een volledig feitenbeeld te komen. Waar in Nederland het RIVM de emissie- en depositiedata verzorgt, is dat in Vlaanderen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en in Duitsland de Umweltsbundesamt (UBA). Elke partij kent haar eigen werkmethoden en gegevensleveringsafspraken.

Grensoverschrijdende dataset beschikbaar

Om de mogelijkheden tot uniforme gegevenslevering te verkennen, is BIJ12 met de VMM en UBA in gesprek gegaan. De door RIVM geleverde Dataset Stikstofdeposities Herkomst (DASH), met emissies per sector per vierkante kilometer, vormde hiervoor het basisformat. VMM en UBA waren welwillend om bij te dragen en konden de gegevens op het gevraagde detailniveau leveren. BIJ12 heeft de datasets vervolgens verzameld, geüniformeerd en samengevoegd.

Dankzij dit initiatief en de inspanningen van alle betrokkenen is er nu een grensoverschrijdende dataset met emissies van ammoniak en stikstofoxiden per sector, per vierkante kilometer voor Nederland, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Met VMM en UBA is overeengekomen dat BIJ12 de gegevens beschikbaar mag stellen aan provincies die werken aan de stikstofaanpak in grensgebieden. De toegang tot de data voor provincies is geregeld via de werkgroep Monitoring & Data stikstof van BIJ12 en ISPN. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre een periodieke actualisatie van de dataset en meer structurele beheerafspraken noodzakelijk zijn.

Wil je meer informatie of toegang tot deze dataset? Neem dan contact op met ons Informatiepunt Stikstof en Natura 2000.

Gerelateerd nieuws