Faunaschade op Overijsselse natuurpercelen niet langer vergoed

Gepubliceerd op: 08 december 2023

De provincie Overijssel geeft vanaf 1 november 2023 geen tegemoetkoming meer bij faunaschade op natuurpercelen. Daarmee wordt stapeling van natuurbeheervergoeding en faunaschades voorkomen.

Reeën in het veldSubsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)Deze link opent in een nieuw tabblad en hebben primair een natuurfunctie. Eventueel landbouwkundig medegebruik is ondergeschikt aan de natuurfunctie.

Geen pachtcontracten meer opsturen naar BIJ12

Met het invoeren van de nieuwe beleidsregels vervalt ook de toets op landbouwkundige beperkingen in Overijssel. Zo hoeven boeren met gepachte percelen met landbouwkundige beperkingen niet langer een pachtovereenkomst aan te leveren bij een aanvraag om een tegemoetkoming. Dit maakt het aanvraagproces eenvoudiger.

Tijdelijke uitzondering

Voor natuurpercelen die meerjarig worden verpacht en waarbij het contract voor 15 mei 2022 is afgesloten, geldt een tijdelijke uitzondering op de nieuwe regel. Voor deze percelen mag tot 2025 wel een tegemoetkoming in faunaschade worden aangevraagd.

Waarom deze verandering?

De tegemoetkoming in faunaschade is oorspronkelijk bedoeld voor landbouwbedrijven die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de gewasopbrengst van hun landbouwgronden. De tegemoetkoming compenseert de gemiste inkomsten. In de oude Beleidsregel was al sprake van uitsluiting van gepachte reservaatgronden met beperkingen. Die lijn is nu doorgezet voor alle natuurgronden. Natuurpercelen worden niet primair ingezet voor de landbouw. Bovendien hebben deze gronden een lagere economische waarde en lagere opbrengst dan grond met een landbouwbestemming. Toch werd hier in een aantal gevallen een tegemoetkoming in schade voor verleend. De provincie Overijssel vindt dat niet langer passend. Verder is het zo dat eigenaren van natuurpercelen – naast een vergoeding voor faunaschade – meestal ook een SNL-subsidie krijgen. Met de nieuwe beleidsregels wordt stapeling van natuurbeheervergoeding en faunaschades voorkomen.

Nieuwe aanvragen

Boeren en grondgebruikers dienen hun aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade in bij BIJ12, via de online portal MijnFaunazaken. Wanneer Overijsselse boeren binnenkort een nieuwe aanvraag indienen, is dit dus niet meer mogelijk voor natuurpercelen. Percelen binnen het natuurnetwerk (SNL natuur) worden nog wel getoond in MijnFaunazaken, maar in de laatste kolom ‘Gegevens compleet’ staat een rood kruisje. Dat betekent dat deze niet meer geselecteerd kunnen worden.

Lees hier de nieuwe beleidsregels faunaschade van de provincie OverijsselDeze link opent in een nieuw tabblad.

Gerelateerd nieuws